Công ty cổ phần MISA
Help & Support Center
Search:
Contents
Display Legacy Contents


IndexBookmarkPrint 

Xem phim hướng dẫn

Tải phim hướng dẫn: Tại đây (Xem hướng dẫn tải phim)

1. Nội dung

2. Hướng dẫn trên phần mềm

Nghiệp vụ "Lập báo cáo tài chính" được thực hiện trên phần mềm như sau:

Lập báo cáo tài chính

Lập Thuyết minh báo cáo tài chính
3. Lưu ý


Xem thêm