Công ty cổ phần MISA
Help & Support Center
Search:
Contents
Display Legacy Contents


IndexBookmarkPrint 

1. Nội dung

Cho phép khách hàng lập hóa đơn điện tử từ các chứng từ bán hàng, việc lập hóa đơn điện tử trên phần mềm MISA SME.NET 2019 được thực hiện tương tự như với các hóa đơn tự in/đặt in khác.

2. Các trường hợp nghiệp vụ
Lập hóa đơn cùng với chứng từ bán hàng

Lập chứng từ bán hàng trước, hóa đơn sau

Lập hóa đơn trước, chứng từ bán hàng sau


Xem thêm