Công ty cổ phần MISA
Help & Support Center
Search:
Contents
Display Legacy Contents


IndexBookmarkPrint 

1. Nội dung
Hướng dẫn lập Thông báo hủy hóa đơn điện tử theo đúng quy định tại NĐ119/2018/NĐ-CP để nộp cho cơ quan thuế trong trường hợp: Hóa đơn điện tử đã lập và gửi cho người mua nhưng bị sai sót, phải thực hiện xóa hóa đơn và lập hóa đơn điện tử thay thế.
2. Hướng dẫn
Lập thông báo hủy hóa đơn điện tử

Gửi thông báo hủy hóa đơn điện tử cho cơ quan thuếXem thêm