Công ty cổ phần MISA
Help & Support Center
Search:
Contents
Display Legacy Contents


IndexBookmarkPrint 

1. Nội dung

Cho phép xóa hóa đơn điện tử đã phát hành khi phát hiện sai sót và phát hành hóa đơn thay thế cho hóa đơn bị xóa bỏ.

2. Hướng dẫn trên phần mềm

Đối với các hoá đơn điện tử phát hiện sai thông tin sau khi đã phát hành (đã ký điện tử), nếu thuộc trường hợp được phép xóa hóa đơn thì thực hiện trên chương trình như sau:

Lưu ý: Chức năng này chỉ có thể thực hiện được khi có kết nối internet.

Bước 1: Xóa hóa đơn được phát hiện ghi sai thông tin

Bước 2: Lập và phát hành hóa đơn thay thế cho hóa đơn bị xóa bỏ


Xem thêm