Công ty cổ phần MISA
Help & Support Center
Search:
Contents
Display Legacy Contents


IndexBookmarkPrint 

1. Nội dung
Cho phép lập tờ khai đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử theo đúng quy định tại NĐ119/NĐ-CP
2. Hướng dẫn
  Lưu ý: Trước khi lập tờ khai đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử, kế toán phải cắm USB Token của đơn vị vào máy tính để phục vụ cho việc đăng ký chứng thư số sử dụng.
  1. Vào phân hệ Quản lý hóa đơn\tab Đăng ký sử dụng hóa đơn, nhấn Thêm.
  2. Khai báo các thông tin chi tiết của tờ khai đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử:
  • Tại cột Chọn chứng thư số: Nhấn Chọn để chọn chứng thư số sử dụng.
  • Tại cột Hình thức đăng ký: Chọn hình thức đăng ký là Thêm mới, Gia hạn hay Ngừng sử dụng.
  3. Nhấn Cất hoặc Nhấn Cất & In để in tờ khai đăng ký/thay đổi thông tin sử dụng hóa đơn điện tử.  Xem thêm