Công ty cổ phần MISA
Help & Support Center
Search:
Contents
Display Legacy Contents


IndexBookmarkPrint 

1. Nội dung

    Cho phép lập báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn theo tháng/quý, để in và nộp cho cơ quan thuế. 

2. Các bước thực hiện

1. Vào phân hệ Hóa đơn điện tử\tab Quy trình, nhấn Báo cáo.

 

2. Nhấn Thêm.

3. Chọn kỳ tính thuế.

 

4. Nhấn Đồng ý, chương trình sẽ tự động lấy dữ liệu lên báo cáo căn cứ vào thông báo phát hành và tình hình sử dụng hóa đơn tại doanh nghiệp.

 

5. Nhấn Cất.

6. Nhấn In, sau đó chọn chức năng Xuất khẩu XML để nộp báo cáo hoặc NK vào HTKK.

 

7. Sau khi xuất khẩu xong, thực hiện nộp báo cáo cho cơ quan thuế.Xem thêm