Công ty cổ phần MISA
Help & Support Center
Search:
Contents
Display Legacy Contents


IndexBookmarkPrint 

1. Biểu hiện
Khi xuất kho vật tư hàng hóa, chương trình xuất hiện cảnh báo như sau:
2. Cách xử lý
Trường hợp 1: Kế toán muốn chương trình cho phép xuất kho quá số lượng tồn

Trường hợp 2: Kế toán muốn tìm nguyên nhân xuất kho quá số lượng tồn


Xem thêm