Công ty cổ phần MISA
Help & Support Center
Search:
Contents
Display Legacy Contents


IndexBookmarkPrint 
Home > 4. Câu hỏi thường gặp > Câu hỏi thường gặp theo nghiệp vụ > Kho > Theo TT200 không còn TK 002, 003 tài sản nhận giữ hộ, gia công, ký gửi. Vậy tôi phải hạch toàn tài khoản này như thế nào?

Theo TT200 không còn TK 002, 003 tài sản nhận giữ hộ, gia công, ký gửi. Vậy tôi phải hạch toàn tài khoản này như thế nào?


Câu hỏi : Theo TT200 không còn TK 002, 003_Tài sản nhận giữ hộ, gia công, ký gửi.  Vậy tôi phải hạch toán tài khoản này như thế nào?

 

Hướng dẫn

  • Vào Hệ thống/Tùy chọn/Vật tư hàng hóa: tích nút phát sinh hàng nhận giữ hộ, gia công/bán hộ, ký gửi.

     

  • Khi khai báo VTHH tồn kho đầu kỳ, cần chọn loại hàng hóa tại cột Hàng hóa giữ hộ/bán hộ.
  • Trên chứng từ Nhập/Xuất kho chỉ cần nhập số lượng, tại cột Hàng hóa giữ hộ/bán hộ lựa chọn là Hàng hóa giữ hộ/gia công hoặc Hàng hóa bán hộ/ký gửi.

     

  • Xem báo cáo trong phân hệ Kho sửa mẫu và tích chọn hiện thị hàng hóa giữ hộ, gia công


Xem thêm