Công ty cổ phần MISA
Help & Support Center
Search:
Contents
Display Legacy Contents


IndexBookmarkPrint 

Bước 1: Khai báo nhóm VTHH. Xem tại đây.
Bước 2: Chọn nhóm VTHH khi khai báo danh mục VTHH. Xem tại đây.
Bước 3: Thực hiện các nghiệp vụ liên quan mua bán, nhập xuất VTHH
Bước 4: Xem các báo cáo thống kê theo nhóm VTHH. Xem tại đây.Xem thêm