Công ty cổ phần MISA
Help & Support Center
Search:
Contents
Display Legacy Contents


IndexBookmarkPrint 
Home > 4. Câu hỏi thường gặp > Câu hỏi thường gặp theo nghiệp vụ > Giá thành > Tính giá thành xong muốn xem lại hay cập nhật giá nhập kho thành phẩm thì phải làm thế nào?

Tính giá thành xong muốn xem lại hay cập nhật giá nhập kho thành phẩm thì phải làm thế nào?


Câu hỏi: Tính giá thành xong muốn xem lại hay cập nhật giá nhập kho thành phẩm thì phải làm thế nào?
Hướng dẫn:

  • Vào phân hệ Giá thành, chọn phương pháp giá thành cần xem.
  • Chọn kỳ tính giá thành trên danh sách, sau đó chọn tab Bảng tính giá thành.
  • Chọn chức năng Cập nhật giá nhập kho.


Xem thêm