Công ty cổ phần MISA
Help & Support Center
Search:
Contents
Display Legacy Contents


IndexBookmarkPrint 
Home > 4. Câu hỏi thường gặp > Câu hỏi thường gặp theo nghiệp vụ > CCDC > Tại sao khi tôi ghi tăng CCDC, tại trang Nguồn gốc hình thành tôi không chọn được các chứng từ xuất kho CCDC

Tại sao khi tôi ghi tăng CCDC, tại trang Nguồn gốc hình thành tôi không chọn được các chứng từ xuất kho CCDC


1. Nội dung
Liệt kê các trường hợp không chọn được chứng từ nguồn gốc hình thành CCDC vào tab Nguồn gốc hình thành và cách xử lý từng trường hợp.
2. Cách xử lý
1. Chứng từ có giá trị bằng 0.

2. Chứng từ không hạch toán đúng vào TK 242 hoặc TK chi phí CCDC như (154x/642x (TT133); 6413/6423/6233/6273 (TT200))

3. Chứng từ đã được chọn thành nguồn gốc hình thành cho CCDC khác.

4. Mua nhiều CCDC trên cùng 1 chứng từ.Xem thêm