Công ty cổ phần MISA
Help & Support Center
Search:
Contents
Display Legacy Contents


IndexBookmarkPrint 

1. Khai báo nhóm nhà cung cấp. Xem tại đây.
2. Chọn nhóm nhà cung cấp khi khai báo nhà cung cấp. Xem tại đây.
3. Thực hiện các nghiệp vụ liên quan đến giao dịch với nhà cung cấp như mua hàng, thanh toán cho nhà cung cấp...
4. Xem báo cáo mua hàng theo nhóm nhà cung cấp. Xem tại đây.Xem thêm