Công ty cổ phần MISA
Help & Support Center
Search:
Contents
Display Legacy Contents


IndexBookmarkPrint 

Báo cáo giúp: Tổng hợp tình hình phát sinh và thanh toán công nợ phải trả của tất cả NCC theo từng tài khoản công nợ và loại tiền; theo nhân viên mua hàng; theo công trình; theo hợp đồng mua; theo đơn mua hàng
1. Vào phân hệ Mua hàng\tab Báo cáo phân tích.
2. Nhấn Chọn báo cáo.
3. Tại mục Báo cáo: chọn 4. Tổng hợp công nợ phải trả nhà cung cấp.
4. Nếu muốn theo dõi công nợ chi tiết theo từng Nhân viên, Công trình, Hợp đồng...thì chọn thông tin tương ứng tại mục Thống kê theo.

5. Chọn Chi nhánh muốn thống kê báo cáo.
Lưu ý: Nếu chọn Tổng công ty thì có thể thiết lập thống kê số liệu của cả Tổng công ty và chi nhánh phụ thuộc hoặc không bằng cách tích chọn hoặc bỏ tích chọn Bao gồm số liệu chi nhánh phụ thuộc.
6. Thiết lập tham số thống kê báo cáo: Thời gian, Tài khoản hạch toán, Nhóm NCC
7. Tích chọn các Nhà cung cấp Công trình muốn kiểm tra thông tin.
8. Nhấn Đồng ý.
Lưu ý: Để xem báo cáo theo một chỉ tiêu nào đó cần thiết lập theo hướng dẫn tại đây.
Xem thêm