1. Trang chủ
 2. Khác
 3. 1. Hướng dẫn sử dụng
 4. Menu Trợ giúp
 5. Hướng dẫn quyết toán báo cáo tài chính
 6. 1.2. Công thức thiết lập cho báo cáo chưa đúng với số dư của Tài khoản

1.2. Công thức thiết lập cho báo cáo chưa đúng với số dư của Tài khoản

Hướng dẫn:

Trên Bảng cân đối kế toán/Báo cáo tình hình tài chính, nếu có tài khoản còn số dư (vào đầu kỳ hoặc cuối kỳ) nhưng lại không được thiết lập công thức hoặc thiết lập công thức không đúng với tính chất số dư của tài khoản, chương trình sẽ hiện thị báo cáo thể hiện chi tiết tài khoản và nguyên nhân sai sót.

 • Ví dụ 1: Tài khoản 1282 có số dư nợ đầu kỳ là 10 trđ, nhưng trên toàn bộ công thức thiết lập của Bảng cân đối kế toán/Báo cáo tình hình tài chính, không có tham số nào thiết lập cho tài khoản này.
 • Ví dụ 2: Tài khoản 1282 có số dư nợ đầu kỳ là 10trđ, trên công thức thiết lập của Bảng cân đối kế toán/Báo cáo tình hình tài chính có tham số thiết lập cho tài khoản này là: DUCO(1282), nhưng lại không có tham số nào thể hiện dư nợ của TK 1282 như DUNO/DUNO_ChitietTheoTK/DUNO_ChitietTheoTKvaDoituong(1282)

Nguyên nhân:

Các nguyên nhân có thể làm Công thức thiết lập Bảng cân đối kế toán/Báo cáo tình hình tài chính không đúng với số dư của Tài khoản:

 • Nguyên nhân 1: Kế toán bổ sung các tiết khoản. VD: Như thêm tiết khoản của TK 138, 136 là: TK 1382, 1384, 1383.. (Trên dữ liệu theo Thông tư 200). Hoặc thêm tài khoản 136, 336, 138…(trên dữ liệu theo thông tư 133). Chương trình không tự động thiết lập công thức cho những tài khoản tạo thêm và Kế toán cũng quên không thiết lập công thức cho các tài khoản này.
 • Nguyên nhân 2: Kế toán thiết lập lại công thức trên Bảng cân đối kế toán/Báo cáo tình hình tài chính, nhưng thiết lập sai hoặc sót các tài khoản có phát sinh.

Giải pháp:
Kế toán cần kiểm tra và thiết lập lại công thức cho các tài khoản, căn cứ vào nguyên nhân sai sót mà báo cáo liệt kê:

 • Đối với TK có số dư nhưng chưa được thiết lập công thức ở chỉ tiêu nào thì thực hiện thiết lập thêm công thức cho tài khoản đó ở chỉ tiêu phù hợp.
 • Đối với TK có tính chất Dư Nợ thì cần thiết lập công thức lấy Dư Nợ. Ví dụ: DUNO/DUNO_ChitietTheoTK/DUNO_ChitietTheoTKvaDoituong
 • Đối với TK có tính chất Dư Có thì cần thiết lập công thức lấy Dư Có. Ví dụ: DUCO/DUCO_ChitietTheoTK/DUCO_ChitietTheoTKvaDoituong
 • Đối với TK có tính chất lưỡng tính thì cần thiết lập công thức lấy được cả Dư Nợ và Dư Có. Ví dụ: Vừa phải có ít nhất 1 trong các công thức DUNO/DUNO_ChitietTheoTK/DUNO_ChitietTheoTKvaDoituong, đồng thời phải có ít nhất 1 trong các công thức DUCO/DUCO_ChitietTheoTK/DUCO_ChitietTheoTKvaDoituong

(Chi tiết hướng dẫn việc thiết lập và sửa đổi công thức báo cáo tài chính xem tại đây).

Tham khảo thêm các nguyên nhân dẫn đến số liệu bị lệch hoặc không lên số liệu trên các báo cáo tài chính khác:

Cập nhật 28/10/2020

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Giải đáp miễn phí qua facebook
Nếu bạn vẫn còn thắc mắc hãy đăng câu hỏi vào cộng đồng MISA qua facebook để được giải đáp miễn phí và nhanh chóng
Đăng bài ngay