Mua hàng nhập khẩu (sử dụng ngoại tệ)

Việc mua hàng nhập khẩu hạch toán theo ngoại tệ được thực hiện thông qua các nội dung sau:

1. Hạch toán mua hàng nhập khẩu bằng ngoại tệ

1. Vào phân hệ Mua hàng, chọn Mua hàng nhập khẩu nhập kho (hoặc Mua hàng nhập khẩu không qua kho)
2. Khai báo chứng từ nhập khẩu.

 • Chọn loại tiền là ngoại tệ và nhập tỷ giá.

(Ảnh)

 • Khai báo thuế nhập khẩu, thuế GTGT hàng nhập khẩu.

(Ảnh)

 • Phân bổ chi phí (gồm phí trước hải quan hoặc phí hàng về kho) để xác định giá vốn nhập kho. => Các khoản chi phí này đã được lập trên chứng từ mua dịch v.
  • Nhấn Chọn trên tab Phí trước hải quan (hoặc tab Phí hàng về kho).

  (Ảnh)

  • Tích chọn hoá đơn ghi nhận chi phí phát sinh, sau đó nhấn Đồng ý.

  (Ảnh)

  • Nhấn Phân bổ chi phí trên tab Phí trước hải quan (hoặc tab Phí hàng về kho).

  (Ảnh)

  • Lựa chọn Phương thức phân bổ, sau đó nhấn Đồng ý.

  (Ảnh)

  • Chương trình sẽ tự động phân bổ chi phí để xác định giá vốn nhập kho.

(Ảnh)

3. Nhấn Cất.

2. Xử lý chênh lệch, tính tỷ giá xuất quỹ

Trên AMIS.VN-Kế toán chỉ hỗ trợ tính tỷ giá xuất quỹ theo phương pháp bình quân cuối kỳ, việc xử lý chênh lệch và tính tỷ giá xuất quỹ được thực hiện như sau:

 • Khi hàng hoá được mua về. => Lập chứng từ mua hàng theo ngoại tệ trên phân hệ Mua hàng.

(Ảnh)

 • Khi lập chứng từ chi trả cho nhà cung cấp bằng ngoại tệ, kế toán sẽ phải nhập tỷ giá ngoại tệ phát sinh tại thời điểm lập. Sau đó vào cuối kỳ mới thực hiện việc tính tỷ giá xuất quỹ.
  • Lập phiếu chi trả tiền cho nhà cung cấp bằng ngoại tệ:

1. Vào phân hệ Mua hàng, chọn Trả tiền nhà cung cấp.
2. Lựa chọn phương thức, loại tiền thanh toán và nhập tỷ giá tại thời điểm trả tiền.
3. Chọn nhà cung cấp, nhập ngày trả tiền, sau đó nhấn Lấy dữ liệu.
4. Tích chọn chứng từ công nợ đối với nhà cung cấp và nhấn Trả tiền => Chương trình tự động sinh ra chứng từ trả tiền nhà cung cấp.

(Ảnh)

5. Kiểm tra lại thông tin và nhấn Cất.

(Ảnh)

  • Cuối kỳ, tính tỷ giá xuất quỹ:

1. Vào Nghiệp vụ\Tổng hợp\Tính tỷ giá xuất quỹ.
2. Chọn ngoại tệ cần tính tỷ giá xuất quỹ.
3. Chọn thời gian tính, sau đó nhấn Thực hiện. => Chương trình tự động sinh ra chứng từ xử lý chênh lệch tỷ giá từ tính tỷ giá xuất quỹ.

(Ảnh)

4. Kiểm tra lại thông tin và nhấn Cất.

(Ảnh)

3. Đánh giá lại ngoại tệ

1. Vào Nghiệp vụ\Tổng hợp\Đánh giá lại tài khoản ngoại tệ.
2. Nhấn Thêm.
3. Chọn loại tiền và nhập tỷ giá đánh giá.
4. Nhấn Lấy số liệu, chương trình sẽ tự động lấy số liệu để đánh giá lại và hạch toán bút toán chênh lệch tỷ giá trên tab Hạch toán chênh lệch tỷ giá.

(Ảnh)

5. Nhấn Cất.

4. Xem báo cáo thu, chi, tồn theo nguyên tệ

1. Chọn xem báo cáo Sổ chi tiết tiền mặt tại quỹ (phân hệ Quỹ) hoặc Sổ tiền gửi ngân hàng (phân hệ Ngân hàng).
2. Thiết lập tham số báo cáo, nhấn Đồng ý.
3. Chọn Mẫu, sau đó chọn mẫu ngoại tệ.

(Ảnh)

 

Cập nhật 30/03/2020

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Giải đáp miễn phí qua facebook
Nếu bạn vẫn còn thắc mắc hãy đăng câu hỏi vào cộng đồng MISA qua facebook để được giải đáp miễn phí và nhanh chóng
Đăng bài ngay