1. Trang chủ
 2. Khác
 3. 5. Khác
 4. Khác
 5. Thiết lập kết nối phần mềm CUKCUK

Thiết lập kết nối phần mềm CUKCUK

1. Nội dung

Giúp thiết lập các quy tắc lấy dữ liệu từ CUKCUK về MISA SME.NET như: Chứng từ lấy từ CUKCUK về được ghi vào sổ nào trên MISA SME.NET; Có cộng gộp các hóa đơn bán lẻ thành 1 chứng từ bán hàng hay không?…

2. Hướng dẫn

1. Vào menu Tiện ích\Kết nối với phần mềm bán hàng.

2. Nhấn Kết nối ngay và đăng nhập vào phần mềm CUKCUK.

3. Thiết lập quy tắc lấy dữ liệu từ CUKCUK về MISA SME.NET:

3.1. Danh mục: 

1. Vật tư, Hàng hóa:
   • Tự động liên kết hàng hóa có trùng thông tin sau:
    • Mã (chương trình ngầm định bắt buộc): Nếu hàng trên CUKCUK trùng với hàng đã có trên MISA SME.NET thì hàng hóa này được coi là đã tồn tại trên MISA SME.NET. Khi đó, Kế toán không cần khai báo bổ sung hàng hóa này trên MISA SME.NET mà vẫn lấy được chứng từ chứa hàng hóa này từ CUKCUK về.
    • Tên: Nếu tích chọn thì hàng hóa trên CUKCUK phải có Mã và Tên trùng với Mã Tên hàng hóa đã có trên MISA SME.NET thì mới được coi là đã tồn tại trên MISA SME.NET => Với hàng hóa không thỏa mãn 2 điều kiện trên, để lấy được chứng từ chứa hàng hóa đó từ CUKCUK về thì phải tự khai báo bổ sung hàng hóa hoặc tích chọn tùy chọn Tự động thêm mới hàng hóa chưa có trong danh mục (bên dưới) để chương trình tự động thêm vào danh mục hàng hóa trên MISA SME.NET.
   • Tự động thêm mới hàng hóa chưa có trong danh mục: Nếu tích chọn thì khi lấy chứng từ từ CUKCUK về MISA SME.NET, nếu hàng hóa trên các chứng từ đó không thỏa mãn điều kiện Tự động liên kết theo Mã hoặc Tên (xem bên trên) chương trình sẽ tự động thêm hàng hóa đó (trên CUKCUK) vào danh mục hàng hóa trên MISA SME.NET.
    • TK kho ngầm định khi thêm NVL: Với các Nguyên vật liệu có tính chất là Nguyên vật liệu trên CUKCUK, khi tự động thêm mới vào danh mục VTHH trên MISA SME.NET sẽ có tài khoản kho ngầm định là tài khoản được thiết lập tại đây.
    • TK kho ngầm định khi thêm đồ uống đóng chai: Với các Nguyên vật liệu có tính chất là Đồ uống đóng chai hoặc Thực đơn có loại là Đồ uống đóng chai trên CUKCUK, khi tự động thêm mới vào danh mục VTHH trên MISA SME.NET sẽ có tài khoản kho ngầm định là tài khoản được thiết lập tại đây.
    • TK kho ngầm định khi thêm mới món ăn, đồ uống pha chế, các món khác trong thực đơn: Các Nguyên vật liệuThực đơn trên CUKCUK (không thuộc 2 loại trên), khi tự động thêm mới vào danh mục VTHH trên MISA SME.NET sẽ có tài khoản kho ngầm định là tài khoản được thiết lập tại đây.
2. Kho
   • Tự động liên kết kho có trùng thông tin sau:
    • Mã (chương trình ngầm định bắt buộc): Nếu kho trên CUKCUK trùng với kho đã có trên MISA SME.NET thì kho này được coi là đã tồn tại trên MISA SME.NET. Khi đó, Kế toán không cần khai báo bổ sung kho này trên MISA SME.NET mà vẫn lấy được chứng từ chứa kho này từ CUKCUK về.
    • Tên: Nếu tích chọn thì kho trên CUKCUK phải có Mã và Tên trùng với Mã Tên kho đã có trên MISA SME.NET thì mới được coi là đã tồn tại trên MISA SME.NET => Với kho không thỏa mãn 2 điều kiện trên, để lấy được chứng từ chứa kho đó từ CUKCUK về thì phải tự khai báo bổ sung kho hoặc tích chọn tùy chọn Tự động thêm mới kho chưa có trong danh mục (bên dưới) để chương trình tự động thêm vào danh mục kho trên MISA SME.NET.
   • Tự động thêm mới kho chưa có trong danh mục: Nếu tích chọn thì khi lấy chứng từ từ CUKCUK về MISA SME.NET, nếu kho trên các chứng từ đó không thỏa mãn điều kiện Tự động liên kết theo Mã hoặc Tên (xem bên trên) chương trình sẽ tự động thêm kho đó (trên CUKCUK) vào danh mục kho trên MISA SME.NET.
    • Tài khoản kho mặc định => Khi tự động thêm mới kho trên CUKCUK vào danh mục kho trên MISA SME.NET thì sẽ có tài khoản kho ngầm định là tài khoản được thiết lập tại đây => tài khoản này là một trong các căn cứ để chương trình điền vào Tài khoản kho trên các chứng từ Mua hàng/Bán hàng/Nhập kho/Xuất kho lấy từ CUKCUK sang.
3. Tài khoản ngân hàng
   • Tự động liên kết tài khoản ngân hàng có trùng thông tin sau:
    • Số tài khoản (chương trình ngầm định bắt buộc): Nếu Tài khoản ngân hàng trên CUKCUK trùng với Tài khoản ngân hàng đã có trên MISA SME.NET thì tài khoản này được coi là đã tồn tại trên MISA SME.NET. Khi đó, Kế toán không cần khai báo bổ sung tài khoản ngân hàng này trên MISA SME.NET mà vẫn lấy được chứng từ chứa tài khoản ngân hàng này từ CUKCUK về.
    • Tên ngân hàng: Nếu tích chọn thì tài khoản ngân hàng trên CUKCUK phải có Số tài khoản và Tên ngân hàng trùng với Số tài khoản Tên ngân hàng đã có trên MISA SME.NET thì mới được coi là đã tồn tại trên MISA SME.NET => Với tài khoản ngân hàng không thỏa mãn 2 điều kiện trên, để lấy được chứng từ chứa tài khoản ngân hàng đó từ CUKCUK về thì phải tự khai báo bổ sung tài khoản ngân hàng hoặc tích chọn tùy chọn Tự động thêm mới tài khoản ngân hàng chưa có trong danh mục (bên dưới) để chương trình tự động thêm vào danh mục tài khoản ngân hàng trên MISA SME.NET.
   • Tự động thêm mới tài khoản ngân hàng chưa có trong danh mục: Nếu tích chọn thì khi lấy chứng từ từ CUKCUK về MISA SME.NET, nếu tài khoản ngân hàng trên các chứng từ đó không thỏa mãn điều kiện Tự động liên kết theo Số tài khoản hoặc Tên ngân hàng (xem bên trên) chương trình sẽ tự động thêm tài khoản đó (trên CUKCUK) vào danh mục tài khoản ngân hàng trên MISA SME.NET.
4. Nhân viên
   • Tự động liên kết Nhân viên có trùng thông tin sau:
    • Mã (chương trình ngầm định bắt buộc): Nếu Mã nhân viên trên CUKCUK trùng với Mã nhân viên đã có trên MISA SME.NET thì Nhân viên này được coi là đã tồn tại trên MISA SME.NET. Khi đó, Kế toán không cần khai báo bổ sung Nhân viên này trên MISA SME.NET mà vẫn lấy được chứng từ chứa Nhân viên này từ CUKCUK về.
    • Tên/Số điện thoại/Email: Nếu tích chọn thì nhân viên trên CUKCUK phải có Mã và Tên/Số điện thoại/Email trùng với Mã Tên/Số điện thoại/Email Nhân viên đã có trên MISA SME.NET thì mới được coi là đã tồn tại trên MISA SME.NET => Với Nhân viên không thỏa mãn 2 điều kiện trên, để lấy được chứng từ chứa Nhân viên đó từ CUKCUK về thì phải tự khai báo bổ sung Nhân viên hoặc tích chọn tùy chọn Tự động thêm mới nhân viên chưa có trong danh mục (bên dưới) để chương trình tự động thêm vào danh mục nhân viên trên MISA SME.NET.
   • Tự động thêm mới nhân viên chưa có trong danh mục: Nếu tích chọn thì khi lấy chứng từ từ CUKCUK về MISA SME.NET, nếu nhân viên trên các chứng từ đó không thỏa mãn điều kiện Tự động liên kết theo Mã hoặc Tên/Số điện thoại/Email (xem bên trên) chương trình sẽ tự động thêm nhân viên đó (trên CUKCUK) vào danh mục nhân viên trên MISA SME.NET.
5. Khách hàng
   • Tự động liên kết khách hàng có trùng thông tin sau:
    • Mã (chương trình ngầm định bắt buộc): Nếu khách hàng trên CUKCUK trùng với khách hàng đã có trên MISA SME.NET thì khách hàng này được coi là đã tồn tại trên MISA SME.NET. Khi đó, Kế toán không cần khai báo bổ sung khách hàng này trên MISA SME.NET mà vẫn lấy được chứng từ chứa Khách hàng này từ CUKCUK về.
    • Tên: Nếu tích chọn thì khách hàng trên CUKCUK phải có Mã và Tên trùng với Mã Tên khách hàng đã có trên MISA SME.NET thì mới được coi là đã tồn tại trên MISA SME.NET => Với khách hàng không thỏa mãn 2 điều kiện trên, để lấy được chứng từ chứa khách hàng đó từ CUKCUK về thì phải tự khai báo bổ sung khách hàng hoặc tích chọn tùy chọn Tự động thêm mới khách hàng chưa có trong danh mục (bên dưới) để chương trình tự động thêm vào danh mục khách hàng trên MISA SME.NET.
   • Tự động thêm mới khách hàng chưa có trong danh mục: Nếu tích chọn thì khi lấy chứng từ từ CUKCUK về MISA SME.NET, nếu khách hàng trên các chứng từ đó không thỏa mãn điều kiện Tự động liên kết theo Mã hoặc Tên (xem bên trên) chương trình sẽ tự động thêm khách hàng đó (trên CUKCUK) vào danh mục khách hàng trên MISA SME.NET.
6. Nhà cung cấp
   • Tự động liên kết nhà cung cấp có trùng thông tin sau:
    • Mã (chương trình ngầm định bắt buộc): Nếu Mã NCC trên CUKCUK trùng với Mã NCC đã có trên MISA SME.NET thì NCC này được coi là đã tồn tại trên MISA SME.NET. Khi đó, Kế toán không cần khai báo bổ sung NCC này trên MISA SME.NET mà vẫn lấy được chứng từ chứa NCC này từ CUKCUK về.
    • Tên: Nếu tích chọn thì NCC trên CUKCUK phải có Mã và Tên trùng với Mã Tên NCC đã có trên MISA SME.NET thì mới được coi là đã tồn tại trên MISA SME.NET => Với NCC không thỏa mãn 2 điều kiện trên, để lấy được chứng từ chứa NCC đó từ CUKCUK về thì phải tự khai báo bổ sung NCC hoặc tích chọn tùy chọn Tự động thêm mới NCC chưa có trong danh mục (bên dưới) để chương trình tự động thêm vào danh mục NCC trên MISA SME.NET.
   • Tự động thêm mới NCC chưa có trong danh mục: Nếu tích chọn thì khi lấy chứng từ từ CUKCUK về MISA SME.NET, nếu NCC trên các chứng từ đó không thỏa mãn điều kiện Tự động liên kết theo Mã hoặc Tên (xem bên trên) chương trình sẽ tự động thêm NCC đó (trên CUKCUK) vào danh mục NCC trên MISA SME.NET.
7. Đối tác giao hàng
   • Liên kết với danh mục nào: Lựa chọn một trong 2 danh mục Khách hàng hoặc Nhà cung cấp khi đó: Chương trình chỉ thêm mới đối tác vào danh mục được chọn (nếu tích chọn Tự động thêm mới Đối tác chưa có trong danh mục (xem bên dưới)).
   • Tự động liên kết khi có trùng thông tin sau:
    • : Nếu Mã Đối tác trên CUKCUK trùng với Mã Khách hàng hoặc Mã Nhà cung cấp (theo thiết lập Liên kết với danh mục nào ở trên) đã có trên MISA SME.NET thì đối tác này được coi là đã tồn tại trên MISA SME.NET. Khi đó, Kế toán không cần khai báo bổ sung Đối tác này trên MISA SME.NET mà vẫn lấy được chứng từ chứa Đối tác này từ CUKCUK về.
    • Tên: Nếu tích chọn thì đối tác trên CUKCUK phải có Mã và Tên trùng với Mã Tên (Khách hàng hoặc Nhà cung cấp) đã có trên MISA SME.NET thì mới được coi là đã tồn tại trên MISA SME.NET => Với đối tác không thỏa mãn 2 điều kiện trên, để lấy được chứng từ chứa đối tác đó từ CUKCUK về thì phải tự khai báo bổ sung đối tác vào danh mục khách hàng hoặc danh mục nhà cung cấp trên MISA SME.NET hoặc tích chọn tùy chọn Tự động thêm mới đối tác chưa có trong danh mục (bên dưới) để chương trình tự động thêm đối tác vào danh mục khách hàng/NCC trên MISA SME.NET.
   • Tự động thêm mới đối tác chưa có trong danh mục: Nếu tích chọn thì khi lấy chứng từ từ CUKCUK về MISA SME.NET, nếu đối tác trên các chứng từ đó không thỏa mãn điều kiện Tự động liên kết theo Mã hoặc Tên (xem bên trên) chương trình sẽ tự động thêm đối tác đó (trên CUKCUK) vào danh mục khách hàng hoặc danh mục Nhà cung cấp trên MISA SME.NET.

3.2. Chứng từ: 

 • Các chứng từ lấy về được ghi vào sổ nào: Chương trình chỉ hiển thị tùy chọn này trong trường hợp đơn vị dùng đồng thời 2 hệ thống sổ tài chính và sổ quản trị.
 • Quy tắc đồng bộ chứng từ bán hàng: Chọn 1 trong 2 cách đồng bộ dưới đây.
  • Mỗi chứng từ trên CUKCUK sẽ đồng bộ về thành một chứng từ bán hàng.
  • Thực hiện cộng gộp các hóa đơn bán lẻ thành 1 chứng từ bán hàng:
   • Nếu tích chọn tùy chọn này thì các hóa đơn thỏa mãn những điều kiện sau sẽ được cộng gộp thành 1 chứng từ bán hàng:
    • Hóa đơn được lập trong cùng 1 ngày; thanh toán bằng tiền mặt và không phát sinh chiết khấu giao hàng.
    • Chưa phát hành HĐĐT và không tích chọn Khách lấy hóa đơn giá trị gia tăng
   • Chứng từ cộng gộp ghi nhận cho khách hàng: Thông tin Khách hàng trên chứng từ cộng gộp sẽ được lấy theo Khách hàng khai báo tại đây.
 • Quy tắc đồng bộ chứng từ nhập xuất kho: Các chứng từ nhập/xuất kho khác khi lấy sang MISA SME.NET sẽ được hạch toán vào các tài khoản Có/tài khoản Nợ thiết lập tại đây. Các chứng từ nhập xuất kho khác bao gồm: Nhập/xuất kho khác; Nhập/xuất kho kiểm kê; Nhập/xuất kho điều chuyển; Nhập kho hàng trả lại (gắn với nghiệp vụ chuyển hoàn).
 • Quy tắc đồng bộ chứng từ thu chi: Các chứng từ thu/chi khác khi lấy sang MISA SME.NET sẽ được hạch toán vào các tài khoản Có/tài khoản Nợ thiết lập tại đây.

3.3. Cơ cấu tổ chức:

Lưu ý: Chương trình chỉ hiển thị tab Cơ cấu tổ chức trong trường hợp cơ cấu tổ chức trên MISA SME.NET được phân thành nhiều cấp như Chi nhánh/Phòng ban…

Thiết lập liên kết danh mục cửa hàng trên CUKCUK với danh mục cơ cấu tổ chức trên MISA SME.NET như sau:

 • Nếu mỗi cửa hàng là một chi nhánh: thì thiết lập bằng cách, vào làm việc với Tổng công ty để liên kết cửa hàng cho từng chi nhánh hoặc vào làm việc với từng chi nhánh để liên kết cửa hàng cho chi nhánh đó => Sau khi thiết lập xong thì mỗi chi nhánh chỉ có thể lấy được chứng từ của cửa hàng liên kết với chi nhánh đó.

Lưu ý: Mỗi cửa hàng trên CUKCUK chỉ có thể liên kết với 1 chi nhánh trên MISA SME.NET (Tuy nhiên, một chi nhánh trên MISA SME.NET có thể liên kết với nhiều cửa hàng trên CUKCUK)

 • Nếu một chi nhánh có nhiều cửa hàng: thì cần liên kx

4. Nhấn Đồng ý.

Lưu ý: Xem một số lỗi thường gặp khi thiết lập kết nối CUKCUK tại mục 9 và 10

4. Lưu ý

Có thể thay đổi lại các quy tắc lấy dữ liệu (đã thiết lập) hoặc hủy bỏ kết nối với CUKCUK như sau:

Cập nhật 03/06/2020

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Giải đáp miễn phí qua facebook
Nếu bạn vẫn còn thắc mắc hãy đăng câu hỏi vào cộng đồng MISA qua facebook để được giải đáp miễn phí và nhanh chóng
Đăng bài ngay