Nhập khẩu bảng tính lương từ excel

1. Nội dung

Cho phép người dùng nhập khẩu bảng tính lương từ excel vào phần mềm.

2. Hướng dẫn

1. Chọn tệp nguồn: Chọn file excel chứa dữ liệu cần nhập khẩu. Sau đó, chọn phương thức nhập khẩu.

2. Ghép dữ liệu: Ghép cột dữ liệu trên phần mềm với cột dữ liệu trong file excel.

3. Kiểm tra dữ liệu: Chương trình hiển thị các dữ liệu không hợp lệ (nếu có) để người dùng kiểm tra lại.

Cập nhật 18 Tháng Tư, 2022
Chia sẻ bài viết hữu ích này

Bài viết này hữu ích chứ ?

Bài viết liên quan