1. Trang chủ
 2. Khác
 3. 2. Hướng dẫn theo lĩnh vực
 4. Du lịch
 5. Quản lý doanh thu, chi phí, lãi/lỗ của từng hợp đồng, loại tour

Quản lý doanh thu, chi phí, lãi/lỗ của từng hợp đồng, loại tour

Việc quản lý doanh thu, chi phí, lãi lỗ theo từng hợp đồng/dự án được thực hiện thông qua các nội dung sau:

1. Khai báo hợp đồng du lịch

1. Vào phân hệ Hợp đồng, chọn Hợp đồng bán (hoặc vào tab Hợp đồng bán, nhấn Thêm).


2. Khai báo hợp đồng du lịch:

 • Tích chọn Hợp đồng.
 • Khai báo các thông tin chung về hợp đồng.
  • Tại mục Tình trạng hợp đồng để giá trị là Đang thực hiện hoặc Chưa thực hiện.

 • Khai báo các khoản dự kiến cần chi ra để thực hiện hợp đồng.

 • Khai báo các dịch vụ du lịch được bán theo hợp đồng.

3. Nhấn Cất.

2. Ghi nhận chi phí thực hiện hợp đồng du lịch

Việc ghi nhận các khoản chi phí phát sinh để thực hiện hợp đồng du lịch có thể được thực hiện trên các phân hệ: Mua hàng, Tổng hợp, Quỹ, Ngân hàng. => Ví dụ: trên phân hệ Tổng hợp.

1. Chọn Chứng từ nghiệp vụ khác.

2. Khai báo thông tin chi tiết của chứng từ => tại cột Hợp đồng: chọn hợp đồng bán tương ứng.

3. Nhấn Cất.

3. Ghi nhận doanh thu theo hợp đồng du lịch

1. Vào phân hệ Bán hàng, Tại tab Bán hàng, chọn Thêm 

2.  Tại giao diện lập chứng từ bán hàng, chọn Lập từ Hợp đồng bán 

3. Chọn hợp đồng du lịch tương ứng.

4. Nhấn Cất.

4. Thu, chi tiền liên quan đến hợp đồng du lịch

Việc thu, chi tiền liên quan đến hợp đồng du lịch có thể được thực hiện trên phân hệ Quỹ hoặc Ngân hàng => Ví dụ: trên phân hệ Quỹ.
1. Thu tiền liên quan đến Hợp đồng du lịch.

 • Chọn Thu tiền khách hàng.

 • Khai báo thông tin chứng từ thu tiền khách hàng => tại tab Hạch toán, cột Hợp đồng: chọn hợp đồng du lịch tương ứng.

 • Nhấn Cất.

2. Chi tiền liên quan đến Hợp đồng du lịch.

 • Chọn Trả tiền nhà cung cấp.

 • Khai báo thông tin chứng từ trả tiền nhà cung cấp => tại tab Hạch toán, cột Hợp đồng: chọn hợp đồng du lịch tương ứng.

 • Nhấn Cất.

5. Xem báo cáo doanh thu, chi phí, lãi lỗ theo hợp đồng du lịch

1. Chọn Báo cáo\tab Hợp đồng

2. Chọn báo cáo cần xem (Tổng hợp lãi lỗ theo hợp đồng, Chi tiết lãi lỗ theo hợp đồng). Ví dụ: Chi tiết lãi lỗ theo hợp đồng.

3. Thiết lập tham số báo cáo. Nhấn Đồng ý.

 

Cập nhật 1 Tháng Chín, 2021
Chia sẻ bài viết hữu ích này

Bài viết này hữu ích chứ ?

Bài viết liên quan