1. Trang chủ
  2. Khác
  3. 1. Hướng dẫn sử dụng
  4. Menu Nghiệp vụ
  5. TSCĐ
  6. Công việc hàng ngày, tháng/quý, năm của nghiệp vụ TSCĐ

Công việc hàng ngày, tháng/quý, năm của nghiệp vụ TSCĐ

CÔNG VIỆC HÀNG NGÀY

1. Tăng TSCĐ:

1. Mua mới TSCĐ
2. TSCĐ đầu tư XDCB hoàn thành đưa vào sử dụng

3. Xuất kho thành phẩm, hàng hóa làm TSCĐ
4. Nhận vốn góp bằng TSCĐ
5. Nhận tài trợ, biếu tặng TSCĐ đưa vào sử dụng ngay cho sản xuất kinh doanh
6. Tăng TSCĐ thuê tài chính
7. Chuyển TSCĐ thuê tài chính thành TSCĐ hữu hình
8. Tăng do trao đổi TSCĐ

2. Giảm TSCĐ:

9. Thanh lý, nhượng bán TSCĐ
10. Mang TSCĐ đi góp vốn vào công ty liên doanh, liên kết
11. Mang TSCĐ đi đầu tư dài hạn
12. Mang TSCĐ đi góp vốn vào công ty con
13. Chuyển TSCĐ thành CCDC

3. Đánh giá lại TSCĐ

4. Điều chuyển TSCĐ giữa các bộ phận

CÔNG VIỆC THỰC HIỆN VÀO CUỐI THÁNG/QUÝ

1. Khấu hao TSCĐ

2. Kiểm tra, đối chiếu chứng từ, sổ sách

3. Lập báo cáo quản trị

CÔNG VIỆC HÀNG NĂM

1. Kiểm kê TSCĐ

2. Kiểm tra, đối chiếu chứng từ, sổ sách 

Cập nhật 15 Tháng Tư, 2022
Chia sẻ bài viết hữu ích này

Bài viết này hữu ích chứ ?

Bài viết liên quan