Công ty cổ phần MISA
Help & Support Center
Search:
Contents
Display Legacy Contents


IndexBookmarkPrint 
Home > 19. Lịch sử phát triển sản phẩm > R21 > Kế toán mong muốn bổ sung thêm Bảng cân đối kế toán giữa niên độ (dạng đầy đủ)

Kế toán mong muốn bổ sung thêm Bảng cân đối kế toán giữa niên độ (dạng đầy đủ)


Mục đích

Kể từ MISA SME.NET 2017 R21, chương trình cho phép NSD lập thêm Bảng cân đối kế toán giữa niên độ (dạng đầy đủ) đối với đơn vị áp dụng chế độ kế toán theo thông tư số 200/2014/TT-BTC để nộp cơ quan thuế, cơ quan tài chính và để lưu trữ

Các bước thực hiện

  • Vào phân hệ Tổng hợp\tab Lập BCTC, nhấn Thêm\Chọn Báo cáo tài chính giữa niên độ.
 
  • Tại đây cho phép lập: B01a-DN: Bảng cân đối kế toán giữa niên độ (Dạng đầy đủ), B02a-DN: Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh giữa niên độ (Dạng đầy đủ), B03a-DN: Báo cáo lưu chuyển tiền tệ giữa niên độ (Dạng đầy đủ). Mặc định tích chọn mẫu B01a-DN: Bảng cân đối kế toán giữa niên độ (Dạng đầy đủ).
  • Nhấn <<Đồng ý>> chương trình hiển thị màn hình lập BCTC giữa niên độ, tại đây, cho phép NSD thiết lập công thức/Thêm/Xóa/Lấy lại dữ liệu theo nhu cầu.
 
  • Tại mục Báo cáo\Báo cáo Tài chính: bổ sung thêm mẫu B01a-DN: Bảng cân đối kế toán giữa niên độ (Dạng đầy đủ).
  • Thực hiện in Bảng cân đối kế toán giữa niên độ (Dạng đầy đủ) tại Báo cáo\Báo cáo tài chính hoặc phân hệ Tổng hợp\tab Lập BCTC, mẫu in hiển thị như sau:

      

Lưu ý:

  • Chương trình sẽ tự động lấy số liệu lên báo cáo theo công thức thiết lập sẵn, tuy nhiên kế toán vẫn có thể tự xác định và nhập tay số liệu vào báo cáo.
  • Trường hợp kế toán tự nhập tay số liệu vào báo cáo thì khi xem báo cáo tại mục Báo cáo\Báo cáo tài chính, cần tích chọn ô Lấy dữ liệu từ BCTC giữa niên độ đã lập để xem được báo cáo theo thiết lập của kế toán, trường hợp không tích chọn tùy chọn này, chương trình sẽ lấy lên báo cáo theo công thức ngầm định của chương trình.
  • Số liệu tại cột Số đầu năm lấy số dư TK tính đến từ ngày bắt đầu của năm tài chính -1 (theo năm tài chính của “từ ngày” của kỳ xem báo cáo). Ví dụ: Xem Bảng cân đối kế toán giữa niên độ Qúy II năm 2017, cột Số đầu năm lấy số dư TK tính đến ngày 31/12/2016.
  • Số liệu tại cột số cuối tháng/Số cuối quý lấy số dư TK tính đến đến ngày của kỳ báo cáo.Ví dụ: Xem Bảng cân đối kế toán giữa niên độ Qúy II năm 2017, cột Số cuối quý lấy số dư TK tính đến ngày 30/06/2017.


Xem thêm
Kế toán mong muốn bổ sung thêm Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh giữa niên độ (dạng đầy đủ) để nộp cho cơ quan thuế, cơ quan tài chính…
Kế toán muốn nhắc nhở được các VTHH sắp quá hạn sử dụng, số lượng của từng VT ngay trên bàn làm việc
Cho phép kế toán in hợp đồng bán bằng cách trộn mẫu từ phần mềm để tiết kiệm thời gian nhập liệu và quản lý hợp đồng đã lập dễ dàng hơn
Kế toán mong muốn khi khóa sổ kỳ kế toán thì sẽ không cho phép in chứng từ trong kỳ khóa sổ đó để quản lý công tác in ấn chứng từ, hóa đơn..
Kế toán mong muốn đối với các báo cáo có link, sau khi xuất khẩu ra excel thì bỏ link để kế toán có thể dễ dàng sửa tay được mà không hiển thị lỗi
Khi kiểm tra chứng từ chưa ghi sổ, kế toán muốn chương trình chỉ hiển thị những chứng từ có liên quan đến hạch toán kế toán chưa được ghi sổ
Khi xuất khẩu extend mẫu báo cáo Phân tích công nợ phải thu/phải trả theo tuổi nợ, kế toán mong muốn PM cập nhật đúng thứ tự của excel như xem báo cáo PM
Khi xem sổ chi tiết tiền mặt/tiền gửi (cộng gộp các bút toán giống nhau), kế toán muốn hiển thị được thông tin đối tượng trên chứng từ trong TH các bút toán giống nhau
Kế toán yêu cầu chương trình không tính tiền chiết khấu đối với hàng khuyến mãi đã được thiết lập chính sách giá có chiết khấu
Kế toán mong muốn bổ sung thêm Báo cáo lưu chuyển tiền tệ giữa niên độ (dạng đầy đủ) theo PP trực tiếp
Khi nhập khẩu chứng từ nhập xuất kho từ excel vào phần mềm, kế toán muốn có thể nhập khẩu được các trường mở rộng nhằm tiết kiệm thời gian nhập liệu.
Khi lập lệnh sản xuất từ đơn đặt hàng, kế toán muốn kế thừa thông tin Đối tượng THCP trên đơn hàng sang LSX để tiết kiệm thời gian nhập liệu
Tư vấn muốn khi sử dụng phần mềm MISA SME.NET 2017 thông báo cấp tài khoản MISA Cloud Center sẽ xuất hiện mỗi lần đăng nhập để người sử dụng có thể nhập liệu nhanh chóng
Khi xem Báo cáo ngày thanh toán kế toán muốn hiển thị số hóa đơn bán hàng để thuận tiện đối chiếu tình hình thu nợ với NVKD