Công ty cổ phần MISA
Help & Support Center
Search:
Contents
Display Legacy Contents


IndexBookmarkPrint 
Home > 19. Lịch sử phát triển sản phẩm > R21 > Kế toán mong muốn bổ sung thêm Báo cáo lưu chuyển tiền tệ giữa niên độ (dạng đầy đủ) theo PP trực tiếp

Kế toán mong muốn bổ sung thêm Báo cáo lưu chuyển tiền tệ giữa niên độ (dạng đầy đủ) theo PP trực tiếp


Mục đích

Kể từ MISA SME.NET 2017 R21, chương trình cho phép NSD lập thêm Báo cáo lưu chuyển tiền tệ giữa niên độ (dạng đầy đủ-PP trực tiếp) đối với đơn vị áp dụng chế độ kế toán theo thông tư số 200/2014/TT-BTC để nộp cơ quan thuế, cơ quan tài chính và để lưu trữ

Các bước thực hiện

  • Vào phân hệ Tổng hợp\tab Lập BCTC chọn Lập Báo cáo tài chính giữa niên độ tích chọn phụ lục B03a-DN: Báo cáo lưu chuyển tiền tệ giữa niên độ (dạng đầy đủ-phương pháp trực tiếp)
  • Hoặc vào menu Báo cáo\Báo cáo tài chính, chọn mẫu B03a-DN: Báo cáo lưu chuyển tiền tệ giữa niên độ (dạng đầy đủ-phương pháp trực tiếp)

 

  • Nhấn <<Đồng ý>> chương trình sẽ hiển thị báo cáo như sau:

 

Lưu ý:

  • Chương trình sẽ tự động lấy số liệu lên báo cáo theo công thức thiết lập sẵn, tuy nhiên kế toán vẫn có thể tự xác định và nhập tay số liệu vào báo cáo.
  • Trường hợp kế toán tự nhập tay số liệu vào báo cáo hay sửa công thức trên báo cáo khác với công thức ngầm định của chương trình, thì khi xem báo cáo tại mục Báo cáo\Báo cáo tài chính, cần tích chọn ô Lấy dữ liệu từ BCTC giữa niên độ đã lập để xem được báo cáo theo thiết lập của kế toán, trường hợp không tích chọn tùy chọn này, chương trình sẽ lấy lên báo cáo theo công thức ngầm định của chương trình.
  • Khi lập báo cáo có ngày bắt đầu kỳ báo cáo là ngày bắt đầu dữ liệu kế toán thì chương trình sẽ không lấy lên được số liệu tại cột Năm trước. Trường hợp Kế toán tự nhập tay số liệu vào cột này thì cần chú ý khi thực hiện chức năng Lấy lại dữ liệu vì sau khi thực hiện chức năng này chương trình sẽ lấy dữ liệu của tất cả các cột trong báo cáo theo công thức ngầm định của chương trình và dữ liệu của cột Năm trước sẽ bằng 0.
  • Số liệu tại cột Năm nay thuộc Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này lấy phát sinh từ đầu năm tài chính của Từ ngày đến Đến ngày của báo cáo
  • Số liệu tại cột Năm trước thuộc Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này lấy phát sinh từ đầu năm tài chính của Từ ngày của cùng kỳ báo cáo năm trước đến Đến ngày của cùng kỳ báo cáo năm trước


Xem thêm
Kế toán mong muốn bổ sung thêm Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh giữa niên độ (dạng đầy đủ) để nộp cho cơ quan thuế, cơ quan tài chính…
Kế toán muốn nhắc nhở được các VTHH sắp quá hạn sử dụng, số lượng của từng VT ngay trên bàn làm việc
Cho phép kế toán in hợp đồng bán bằng cách trộn mẫu từ phần mềm để tiết kiệm thời gian nhập liệu và quản lý hợp đồng đã lập dễ dàng hơn
Kế toán mong muốn khi khóa sổ kỳ kế toán thì sẽ không cho phép in chứng từ trong kỳ khóa sổ đó để quản lý công tác in ấn chứng từ, hóa đơn..
Kế toán mong muốn đối với các báo cáo có link, sau khi xuất khẩu ra excel thì bỏ link để kế toán có thể dễ dàng sửa tay được mà không hiển thị lỗi
Khi kiểm tra chứng từ chưa ghi sổ, kế toán muốn chương trình chỉ hiển thị những chứng từ có liên quan đến hạch toán kế toán chưa được ghi sổ
Khi xuất khẩu extend mẫu báo cáo Phân tích công nợ phải thu/phải trả theo tuổi nợ, kế toán mong muốn PM cập nhật đúng thứ tự của excel như xem báo cáo PM
Khi xem sổ chi tiết tiền mặt/tiền gửi (cộng gộp các bút toán giống nhau), kế toán muốn hiển thị được thông tin đối tượng trên chứng từ trong TH các bút toán giống nhau
Kế toán yêu cầu chương trình không tính tiền chiết khấu đối với hàng khuyến mãi đã được thiết lập chính sách giá có chiết khấu
Kế toán mong muốn bổ sung thêm Bảng cân đối kế toán giữa niên độ (dạng đầy đủ)
Khi nhập khẩu chứng từ nhập xuất kho từ excel vào phần mềm, kế toán muốn có thể nhập khẩu được các trường mở rộng nhằm tiết kiệm thời gian nhập liệu.
Khi lập lệnh sản xuất từ đơn đặt hàng, kế toán muốn kế thừa thông tin Đối tượng THCP trên đơn hàng sang LSX để tiết kiệm thời gian nhập liệu
Tư vấn muốn khi sử dụng phần mềm MISA SME.NET 2017 thông báo cấp tài khoản MISA Cloud Center sẽ xuất hiện mỗi lần đăng nhập để người sử dụng có thể nhập liệu nhanh chóng
Khi xem Báo cáo ngày thanh toán kế toán muốn hiển thị số hóa đơn bán hàng để thuận tiện đối chiếu tình hình thu nợ với NVKD