Công ty cổ phần MISA
Help & Support Center
Search:
Contents
Display Legacy Contents


IndexBookmarkPrint 
Home > 19. Lịch sử phát triển sản phẩm > R19 > Kế toán muốn thống kê được số lượng CCDC giống nhau tại một phòng ban là bao nhiêu, để làm căn cứ kiểm kê, kiểm đếm CCDC cho nhanh

Kế toán muốn thống kê được số lượng CCDC giống nhau tại một phòng ban là bao nhiêu, để làm căn cứ kiểm kê, kiểm đếm CCDC cho nhanh


Mục đích

Kể từ MISA SME.NET 2017 R19, chương trình bổ sung thêm thông tin Nhóm CCDC khi thực hiện ghi tăng CCDC, giúp kế toán có thể thống kê được số lượng CCDC giống nhau tại một phòng ban, làm căn cứ kiểm kê CCDC một cách nhanh chóng.

Chi tiết thay đổi

 • Trên giao diện Ghi tăng CCDC, Ghi tăng CCDC hàng loạt, Khai báo CCDC đầu kỳ, bổ sung thêm thông tin Nhóm CCDC. => Kế toán sẽ nhập trực tiếp giá trị của nhóm CCDC hoặc chọn từ danh sách các giá trị đã được phần mềm tự động lưu lại từ những lần khai báo CCDC trước đó.
 
 • Trên giao diện Ghi tăng CCDC hàng loạt, bổ sung chức năng Sao chép dữ liệu cho các dòng dưới (chức năng chuột phải).
 
 • Trên danh sách Sổ theo dõi CCDC\tab Theo công cụ dụng cụ:
  • Bổ sung thêm cột Nhóm CCDC và ngầm định ẩn.
  • Bổ sung chức năng Cập nhật nhóm CCDC (chức năng chuột phải) để cho phép kế toán cập nhật thông tin nhóm CCDC cho nhiều CCDC cùng lúc.
   

   Lưu ý: Chỉ kế toán được phân quyền sửa thông tin CCDC ghi tăng, thì mới có quyền thực hiện chức năng Cập nhật nhóm CCDC.

 • Trên báo cáo Sổ theo dõi CCDCSổ theo dõi CCDC theo đơn vị sử dụng, bổ sung thêm cột Nhóm CCDC và ngầm định ẩn.
 
 • Cho phép nhập khẩu Nhóm CCDC khi thực hiện ghi tăng. => Trên giao diện Ẩn/hiện thông tin\tab Thông tin chung, bổ sung thông tin Nhóm CCDC.


Xem thêm
Khi đang lập chứng từ mua hàng nhập khẩu, nếu chuyển từ loại Mua hàng nhập khẩu nhập kho thành Mua hàng nhập khẩu không qua kho, kế toán muốn vẫn giữ nguyên được Thuế suất
Kế toán muốn lập nhanh được chứng từ bán hàng từ danh sách quản lý các đơn đặt hàng, để tiết kiệm thời gian nhập liệu
Trên chứng từ khấu hao TSCĐ, kế toán muốn thống kê được Chi phí khấu hao của từng TSCĐ
Với những thành phẩm không cần nhập kho, kế toán muốn chương trình tự động tính được Giá trị SPDD chính là Tổng chi phí đã phát sinh
Khi lập chứng từ hàng bán trả lại từ chứng từ bán hàng, kế toán muốn xác định nhanh hàng trả lại là của đơn hàng nào
Khi đánh giá lại tài khoản ngoại tệ, kế toán muốn in được chứng từ thể hiện việc tính toán của các tài khoản ngoại tệ
Kế toán muốn chọn được ký hiệu lương thời gian (nửa ngày) trên bảng chấm công theo giờ, để tiết kiệm thời gian chấm công tính lương trên phần mềm
Khi xem báo cáo Tình hình thực hiện đơn đặt hàng, kế toán muốn xem được Số lượng hàng đã giao, Doanh số đã thực hiện tính đến cuối kỳ báo cáo
Kế toán muốn thực thu của HĐ bán phản ánh cả số liệu liên quan đến bù trợ công nợ KH với thuế vãng lai chi tiết theo hợp đồng
Kế toán muốn theo dõi được Số công làm thêm, làm thứ 7, CN trên bảng chấm công theo giờ và tự tổng hợp lên bảng tổng hợp chấm công, bảng lương theo giờ
Khi in đơn mua hàng, kế toán muốn thể hiện được nguyên liệu mua phục vụ sản xuất mặt hàng gì và cho đơn nào, để quản lý phê duyệt đơn mua hàng nhanh chóng
Kế toán muốn in mẫu UNC của ngân hàng Agribank theo mẫu mới, để tiết kiệm thời gian cho khách hàng khi nộp ủy nhiệm chi
Kế toán muốn có báo cáo thống kê được theo nhóm CCDC tại một phòng ban là bao nhiêu, để làm căn cứ kiểm kê, kiểm đếm CCDC cho nhanh