Công ty cổ phần MISA
Help & Support Center
Search:
Contents
Display Legacy Contents


IndexBookmarkPrint 
Home > 19. Lịch sử phát triển sản phẩm > R19 > Trên chứng từ khấu hao TSCĐ, kế toán muốn thống kê được Chi phí khấu hao của từng TSCĐ

Trên chứng từ khấu hao TSCĐ, kế toán muốn thống kê được Chi phí khấu hao của từng TSCĐ


Mục đích

Kể từ MISA SME.NET 2017 R19, chương trình cho phép kế toán theo dõi việc phân bổ chi phí khấu hao theo mã thống kê, phục vụ cho việc xác định khoản chi phí chung cần phân bổ trong kỳ tính giá thành được hợp lý.

Chi tiết thay đổi

Bổ sung thêm cột Mã thống kê trên các giao diện: Khai báo đầu kỳ TSCĐ, Ghi tăng TSCĐ (tab Thiết lập phân bổ) và chứng từ Khấu hao TSCĐ (tab Phân bổ). => Ví dụ: trên giao diện Ghi tăng TSCĐ.

 

Cách thực hiện

  • Thực hiện ghi tăng TSCĐ, trên đó có chọn thông tin Mã thống kê trên tab Thiết lập phân bổ.
  • Thực hiện khấu hao TSCĐ:
    • Thông tin Mã thống kê trên tab Phân bổ sẽ được mặc định lấy theo thông tin TSCĐ khai báo (nếu là chứng từ khấu hao đầu tiên) hoặc theo chứng từ khấu hao gần nhất (nếu là các chứng từ khấu hao tiếp theo).

 

  • Thông tin Mã thống kê bên tab Phân bổ sẽ được lấy sang tab Hạch toán như sau.

 

Lưu ý:

  • Chương trình sẽ cảnh báo và không cho phép cất giữ nếu kế toán thiết lập 2 dòng phân bổ cho cùng một Đối tượng THCP, TK chi phí, Khoản mục chi phí và Mã thống kê khi thực hiện Khai báo đầu kỳ, Ghi tăng tài sản và Khấu hao TSCĐ
  • Trên tab Hạch toán của chứng từ Khấu hao TSCĐ, các thông tin giống nhau về: Diễn giải, TK Nợ, TK Có, Khoản mục chi phí, Mã thống kê, Đơn vị, Đối tượng THCP, Công trình, Đơn đặt hàng, Hợp đồng bán, CP không hợp lý sẽ được được cộng gộp với nhau thành cùng một bút toán hạch toán.


Xem thêm
Kế toán muốn thống kê được số lượng CCDC giống nhau tại một phòng ban là bao nhiêu, để làm căn cứ kiểm kê, kiểm đếm CCDC cho nhanh
Khi đang lập chứng từ mua hàng nhập khẩu, nếu chuyển từ loại Mua hàng nhập khẩu nhập kho thành Mua hàng nhập khẩu không qua kho, kế toán muốn vẫn giữ nguyên được Thuế suất
Kế toán muốn lập nhanh được chứng từ bán hàng từ danh sách quản lý các đơn đặt hàng, để tiết kiệm thời gian nhập liệu
Với những thành phẩm không cần nhập kho, kế toán muốn chương trình tự động tính được Giá trị SPDD chính là Tổng chi phí đã phát sinh
Khi lập chứng từ hàng bán trả lại từ chứng từ bán hàng, kế toán muốn xác định nhanh hàng trả lại là của đơn hàng nào
Khi đánh giá lại tài khoản ngoại tệ, kế toán muốn in được chứng từ thể hiện việc tính toán của các tài khoản ngoại tệ
Kế toán muốn chọn được ký hiệu lương thời gian (nửa ngày) trên bảng chấm công theo giờ, để tiết kiệm thời gian chấm công tính lương trên phần mềm
Khi xem báo cáo Tình hình thực hiện đơn đặt hàng, kế toán muốn xem được Số lượng hàng đã giao, Doanh số đã thực hiện tính đến cuối kỳ báo cáo
Kế toán muốn thực thu của HĐ bán phản ánh cả số liệu liên quan đến bù trợ công nợ KH với thuế vãng lai chi tiết theo hợp đồng
Kế toán muốn theo dõi được Số công làm thêm, làm thứ 7, CN trên bảng chấm công theo giờ và tự tổng hợp lên bảng tổng hợp chấm công, bảng lương theo giờ
Khi in đơn mua hàng, kế toán muốn thể hiện được nguyên liệu mua phục vụ sản xuất mặt hàng gì và cho đơn nào, để quản lý phê duyệt đơn mua hàng nhanh chóng
Kế toán muốn in mẫu UNC của ngân hàng Agribank theo mẫu mới, để tiết kiệm thời gian cho khách hàng khi nộp ủy nhiệm chi
Kế toán muốn có báo cáo thống kê được theo nhóm CCDC tại một phòng ban là bao nhiêu, để làm căn cứ kiểm kê, kiểm đếm CCDC cho nhanh