Công ty cổ phần MISA
Help & Support Center
Search:
Contents
Display Legacy Contents


IndexBookmarkPrint 
Home > 19. Lịch sử phát triển sản phẩm > R19 > Với những thành phẩm không cần nhập kho, kế toán muốn chương trình tự động tính được Giá trị SPDD chính là Tổng chi phí đã phát sinh

Với những thành phẩm không cần nhập kho, kế toán muốn chương trình tự động tính được Giá trị SPDD chính là Tổng chi phí đã phát sinh


Mục đích

Kể từ MISA SME.NET 2017 R19, giá trị Sản phẩm dở dang của các thành phẩm không được nhập kho sẽ được tính bằng Tổng chi phí đã phát sinh, để kế toán không phải mất công nhập % hoàn thành và số lượng dở dang cho từng thành phẩm, tiết kiệm thời gian nhập liệu

Chi tiết thay đổi

Sửa lại công thức tính khi đánh giá sản phẩm dở dang theo: Phương pháp giản đơn, Sản xuất liên tục theo phương pháp hệ số, tỷ lệ như sau:

 • Nếu số lượng thành phẩm nhập kho trong kỳ của đối tượng THCP >0 thì giữ nguyên công thức như cũ.
 • Nếu số lượng thành phẩm nhập kho trong kỳ của đối tượng THCP = 0 thì đánh giá sản phẩm dở dang như sau:
 • Với PP đánh giá dở dang theo Sản phẩm hoàn thành tương đương:
  • Chi phí dở dang của từng yếu tố chi phí = Chi Chi phí dở dang đầu kỳ của từng yếu tố + Chi phí phát sinh của từng yếu tố.
 • Với PP đánh giá dở dang theo Nguyên vật liệu trực tiếp:
 • Chi phí dở dang của NVL trực tiếp = Chi phí dở đầu kỳ NVL trực tiếp + Chi phí phát sinh của NVL trực tiếp.
 • Các chi phí theo yếu tố khác =0.

=> Áp dụng trên các dữ liệu theo TT200, TT133 và QĐ48

Ví dụ: Tháng 1 đơn vị sản xuất 100 sản phẩm Áo sơ mi và chưa có sản phẩm nào nhập kho. Đơn vị tính giá thành sản phẩm theo phương pháp Sản xuất liên tục - Giản đơn và có chi phí phát sinh như sau:

 • Chi phí nguyên vật liệu trực tiếp: 4.500.000đ
 • Chi phí nguyên vật liệu gián tiếp: 1.250.000đ
 • Chi phí nhân công trực tiếp: 5.000.000đ
 • Chi phí khấu hao: 750.000đ
 • Chi phí vật liệu mua ngoài: 450.000đ

=> Trước bản R19: Nếu trong kỳ không có sản phẩm nhập kho thì phải nhập SL dở dang cuối kỳ và % hoàn thành thì chương trình mới tự động tính được chi phí dở dang.

 

=> Từ phiên bản R19: Khi thực hiện tính chi phí dở dang nếu không có sản phẩm nhập kho trong kỳ, thì Chi phí dở dang = Tổng chi phí phát sinh (Chi phí dở dang của từng đối tượng THCP theo yếu tố = Chi phí dở dang đầu kỳ của từng yếu tố + Chi phí phát sinh của từng yếu tố)

 

Lưu ý: Đối với PP tính giá thành sản phẩm là Sản xuất liên tục - Hệ số, tỷ lệ:

 • Khi tất cả các thành phẩm thuộc đối tượng chi phí không có thành phẩm nào nhập kho thì Tổng chi phí dở dang = Tổng chi phí dở dang đầu kỳ+ Tổng chi phí phát sinh trong kỳ
 • Nếu tồn tại một thành phẩm nhập kho của đối tượng THCP thì tính chi phí dở dang giống bản trước


Xem thêm
Kế toán muốn thống kê được số lượng CCDC giống nhau tại một phòng ban là bao nhiêu, để làm căn cứ kiểm kê, kiểm đếm CCDC cho nhanh
Khi đang lập chứng từ mua hàng nhập khẩu, nếu chuyển từ loại Mua hàng nhập khẩu nhập kho thành Mua hàng nhập khẩu không qua kho, kế toán muốn vẫn giữ nguyên được Thuế suất
Kế toán muốn lập nhanh được chứng từ bán hàng từ danh sách quản lý các đơn đặt hàng, để tiết kiệm thời gian nhập liệu
Trên chứng từ khấu hao TSCĐ, kế toán muốn thống kê được Chi phí khấu hao của từng TSCĐ
Khi lập chứng từ hàng bán trả lại từ chứng từ bán hàng, kế toán muốn xác định nhanh hàng trả lại là của đơn hàng nào
Khi đánh giá lại tài khoản ngoại tệ, kế toán muốn in được chứng từ thể hiện việc tính toán của các tài khoản ngoại tệ
Kế toán muốn chọn được ký hiệu lương thời gian (nửa ngày) trên bảng chấm công theo giờ, để tiết kiệm thời gian chấm công tính lương trên phần mềm
Khi xem báo cáo Tình hình thực hiện đơn đặt hàng, kế toán muốn xem được Số lượng hàng đã giao, Doanh số đã thực hiện tính đến cuối kỳ báo cáo
Kế toán muốn thực thu của HĐ bán phản ánh cả số liệu liên quan đến bù trợ công nợ KH với thuế vãng lai chi tiết theo hợp đồng
Kế toán muốn theo dõi được Số công làm thêm, làm thứ 7, CN trên bảng chấm công theo giờ và tự tổng hợp lên bảng tổng hợp chấm công, bảng lương theo giờ
Khi in đơn mua hàng, kế toán muốn thể hiện được nguyên liệu mua phục vụ sản xuất mặt hàng gì và cho đơn nào, để quản lý phê duyệt đơn mua hàng nhanh chóng
Kế toán muốn in mẫu UNC của ngân hàng Agribank theo mẫu mới, để tiết kiệm thời gian cho khách hàng khi nộp ủy nhiệm chi
Kế toán muốn có báo cáo thống kê được theo nhóm CCDC tại một phòng ban là bao nhiêu, để làm căn cứ kiểm kê, kiểm đếm CCDC cho nhanh