Công ty cổ phần MISA
Help & Support Center
Search:
Contents
Display Legacy Contents


IndexBookmarkPrint 
Home > 19. Lịch sử phát triển sản phẩm > R19 > Khi xem báo cáo Tình hình thực hiện đơn đặt hàng, kế toán muốn xem được Số lượng hàng đã giao, Doanh số đã thực hiện tính đến cuối kỳ báo cáo

Khi xem báo cáo Tình hình thực hiện đơn đặt hàng, kế toán muốn xem được Số lượng hàng đã giao, Doanh số đã thực hiện tính đến cuối kỳ báo cáo


Mục đích

Kể từ MISA SME.NET 2017 R19, trên báo cáo Tình hình thực hiện đơn đặt hàng sẽ bổ sung thêm tùy chọn Lấy tình hình thực hiện đến cuối kỳ báo cáo, giúp kế toán có thể xem được Số lượng đã giao và Doanh số đã thực hiện tính đến cuối kỳ báo cáo.

Chi tiết thay đổi

  • Bổ sung thêm tùy chọn Lấy tình hình thực hiện đến cuối kỳ báo cáo trên cửa sổ thiết lập tham số tùy chọn và mặc định bỏ tích.
   
  • Khi tích chọn tùy chọn này thì chỉ lấy Số lượng đã giao, Số lượng đã giao theo ĐVC, Doanh số đã thực hiện, Doanh số đã thực hiện trước thuế của các chứng từ có ngày chứng từ <= Đến ngày của kỳ báo cáo đang xem.

Các bước thực hiện

  • Trên hệ thống Tùy chọn\VTHH\Cách lấy số lượng đã giao của VTHH trên đơn đặt hàng, tích chọn Lấy từ chứng từ bán hàng, hàng bán trả lại
  • Thêm mới chứng từ Đơn đặt hàng, có thông tin như sau:
  • Thêm mới Chứng từ bán hàng chọn đến đơn đặt hàng, có ngày chứng từ là 31/07/2017

  • Thêm mới Chứng từ bán hàng chọn đến đơn đặt hàng, có ngày chứng từ là 31/12/2017

  • Xem báo cáo Tình hình thực hiện đơn đặt hàng đến ngày 31/7/2017:
    • Trường hợp tích chọn tùy chọn Lấy tình hình thực hiện đến cuối kỳ báo cáo

 

=> Báo cáo sẽ hiển thị như sau.

 

  • Trường hợp không tích chọn Lấy tình hình thực hiện đến cuối kỳ báo cáo

 

=> Báo cáo sẽ hiển thị như sau.

 Xem thêm
Kế toán muốn thống kê được số lượng CCDC giống nhau tại một phòng ban là bao nhiêu, để làm căn cứ kiểm kê, kiểm đếm CCDC cho nhanh
Khi đang lập chứng từ mua hàng nhập khẩu, nếu chuyển từ loại Mua hàng nhập khẩu nhập kho thành Mua hàng nhập khẩu không qua kho, kế toán muốn vẫn giữ nguyên được Thuế suất
Kế toán muốn lập nhanh được chứng từ bán hàng từ danh sách quản lý các đơn đặt hàng, để tiết kiệm thời gian nhập liệu
Trên chứng từ khấu hao TSCĐ, kế toán muốn thống kê được Chi phí khấu hao của từng TSCĐ
Với những thành phẩm không cần nhập kho, kế toán muốn chương trình tự động tính được Giá trị SPDD chính là Tổng chi phí đã phát sinh
Khi lập chứng từ hàng bán trả lại từ chứng từ bán hàng, kế toán muốn xác định nhanh hàng trả lại là của đơn hàng nào
Khi đánh giá lại tài khoản ngoại tệ, kế toán muốn in được chứng từ thể hiện việc tính toán của các tài khoản ngoại tệ
Kế toán muốn chọn được ký hiệu lương thời gian (nửa ngày) trên bảng chấm công theo giờ, để tiết kiệm thời gian chấm công tính lương trên phần mềm
Kế toán muốn thực thu của HĐ bán phản ánh cả số liệu liên quan đến bù trợ công nợ KH với thuế vãng lai chi tiết theo hợp đồng
Kế toán muốn theo dõi được Số công làm thêm, làm thứ 7, CN trên bảng chấm công theo giờ và tự tổng hợp lên bảng tổng hợp chấm công, bảng lương theo giờ
Khi in đơn mua hàng, kế toán muốn thể hiện được nguyên liệu mua phục vụ sản xuất mặt hàng gì và cho đơn nào, để quản lý phê duyệt đơn mua hàng nhanh chóng
Kế toán muốn in mẫu UNC của ngân hàng Agribank theo mẫu mới, để tiết kiệm thời gian cho khách hàng khi nộp ủy nhiệm chi
Kế toán muốn có báo cáo thống kê được theo nhóm CCDC tại một phòng ban là bao nhiêu, để làm căn cứ kiểm kê, kiểm đếm CCDC cho nhanh