Công ty cổ phần MISA
Help & Support Center
Search:
Contents
Display Legacy Contents


IndexBookmarkPrint 
Home > 19. Lịch sử phát triển sản phẩm > R19 > Kế toán muốn theo dõi được Số công làm thêm, làm thứ 7, CN trên bảng chấm công theo giờ và tự tổng hợp lên bảng tổng hợp chấm công, bảng lương theo giờ

Kế toán muốn theo dõi được Số công làm thêm, làm thứ 7, CN trên bảng chấm công theo giờ và tự tổng hợp lên bảng tổng hợp chấm công, bảng lương theo giờ


Mục đích

Kể từ MISA SME.NET 2017 R19, chương trình bổ sung thêm ký hiệu Làm thêm ngày thường ban ngày; Làm thêm ngày thường ban đêm; Làm thêm ngày thứ 7, chủ nhật ban ngày; Làm thêm ngày thứ 7, chủ nhật ban đêm; Làm thêm nghỉ lễ, tết ban ngày; Làm thêm nghỉ lễ, tết ban đêm trên bảng chấm công theo giờ, giúp kế toán lập Bảng tổng hợp chấm công lấy được Số công làm thêm, làm thứ 7, CN khi đã chấm số giờ làm thêm, làm thứ 7, CN trên bảng chấm công chi tiết để không phải nhập số liệu bằng tay.

Chi tiết thay đổi

 • Vào Danh mục/Lương nhân viên/Ký hiệu chấm công, bổ sung thêm ký hiệu Làm thêm ngày thường ban ngày; Làm thêm ngày thường ban đêm; Làm thêm ngày thứ 7, chủ nhật ban ngày; Làm thêm ngày thứ 7, chủ nhật ban đêm; Làm thêm nghỉ lễ, tết ban ngày; Làm thêm nghỉ lễ, tết ban đêm
 
 • Trên Bảng chấm công theo giờ:
 • Các ký hiệu Làm thêm được bổ sung để chọn.
 
 • Bổ sung các cột:
 • Nhóm Làm thêm ban ngày (giờ công) sẽ có 3 cột: Ngày thường; Ngày thứ 7, chủ nhậtNgày lễ, tết. => Số liệu sẽ được chương trình tự động tính dựa vào ký hiệu chấm công làm thêm đã chấm trên bảng chấm công:
 • Ngày thường = Tổng giờ công làm thêm của ký hiệu làm thêm ban ngày (LTN) ngày thường
 • Ngày thứ 7, chủ nhật = Tổng giờ công làm thêm của ký hiệu làm thêm ban ngày Ngày thứ 7, chủ nhật (LTN(N))
 • Ngày lễ, tết = Tổng giờ công làm thêm của ký hiệu làm thêm ban ngày Ngày lễ, tết (LTL(N))
   • Nhóm Làm thêm ban đêm (giờ công) sẽ có 3 cột tương tự: Ngày thường; Ngày thứ 7, chủ nhậtNgày lễ, tết. => Số liệu sẽ được chương trình tự động tính dựa vào ký hiệu chấm công làm thêm đã chấm trên bảng chấm công:
    • Ngày thường = Tổng giờ công làm thêm của ký hiệu làm thêm ban đêm ngày thường (LTĐ)
    • Ngày thứ 7, chủ nhật = Tổng giờ công làm thêm của ký hiệu làm thêm ban đêm Ngày thứ 7, chủ nhật (LTN(Đ))
    • Ngày lễ, tết = Tổng giờ công làm thêm của ký hiệu làm thêm ban đêm Ngày lễ, tết (LTL(Đ))
   • Cột Tổng làm thêm sẽ bằng Tổng của các cột trong nhóm Làm thêm ban ngày (giờ công)Làm thêm ban đêm (giờ công)
 • Bổ sung mẫu in Bảng chấm công (làm thêm giờ)
  • Mẫu Bảng chấm công (làm thêm giờ) sau khi chọn in
 • Trên Bảng tổng hợp chấm công theo giờ: Khi lập bảng tổng hợp chấm công theo giờ từ bảng chấm công chi tiết thì tự động lấy từng dòng chi tiết các cột trong Nhóm Làm thêm ban ngày (giờ công) và Nhóm Làm thêm ban đêm (giờ công) của Bảng chấm công chi tiết sang tương ứng các cột bên Bảng tổng hợp chấm công.


Xem thêm
Kế toán muốn thống kê được số lượng CCDC giống nhau tại một phòng ban là bao nhiêu, để làm căn cứ kiểm kê, kiểm đếm CCDC cho nhanh
Khi đang lập chứng từ mua hàng nhập khẩu, nếu chuyển từ loại Mua hàng nhập khẩu nhập kho thành Mua hàng nhập khẩu không qua kho, kế toán muốn vẫn giữ nguyên được Thuế suất
Kế toán muốn lập nhanh được chứng từ bán hàng từ danh sách quản lý các đơn đặt hàng, để tiết kiệm thời gian nhập liệu
Trên chứng từ khấu hao TSCĐ, kế toán muốn thống kê được Chi phí khấu hao của từng TSCĐ
Với những thành phẩm không cần nhập kho, kế toán muốn chương trình tự động tính được Giá trị SPDD chính là Tổng chi phí đã phát sinh
Khi lập chứng từ hàng bán trả lại từ chứng từ bán hàng, kế toán muốn xác định nhanh hàng trả lại là của đơn hàng nào
Khi đánh giá lại tài khoản ngoại tệ, kế toán muốn in được chứng từ thể hiện việc tính toán của các tài khoản ngoại tệ
Kế toán muốn chọn được ký hiệu lương thời gian (nửa ngày) trên bảng chấm công theo giờ, để tiết kiệm thời gian chấm công tính lương trên phần mềm
Khi xem báo cáo Tình hình thực hiện đơn đặt hàng, kế toán muốn xem được Số lượng hàng đã giao, Doanh số đã thực hiện tính đến cuối kỳ báo cáo
Kế toán muốn thực thu của HĐ bán phản ánh cả số liệu liên quan đến bù trợ công nợ KH với thuế vãng lai chi tiết theo hợp đồng
Khi in đơn mua hàng, kế toán muốn thể hiện được nguyên liệu mua phục vụ sản xuất mặt hàng gì và cho đơn nào, để quản lý phê duyệt đơn mua hàng nhanh chóng
Kế toán muốn in mẫu UNC của ngân hàng Agribank theo mẫu mới, để tiết kiệm thời gian cho khách hàng khi nộp ủy nhiệm chi
Kế toán muốn có báo cáo thống kê được theo nhóm CCDC tại một phòng ban là bao nhiêu, để làm căn cứ kiểm kê, kiểm đếm CCDC cho nhanh