Công ty cổ phần MISA
Help & Support Center
Search:
Contents
Display Legacy Contents


IndexBookmarkPrint 
Home > 19. Lịch sử phát triển sản phẩm > R20 > Kế toán muốn bổ sung thêm trường mở rộng trên hợp đồng bán để theo dõi thêm các thông tin như STT, Ngày hết hạn HĐ hoặc Thời hạn thanh toán theo LC

Kế toán muốn bổ sung thêm trường mở rộng trên hợp đồng bán để theo dõi thêm các thông tin như STT, Ngày hết hạn HĐ hoặc Thời hạn thanh toán theo LC


Mục đích

Kể từ MISA SME.NET 2017 R20, bổ sung thêm trường mở rộng trên hợp đồng bán, giúp kế toán theo dõi thêm các thông tin hợp đồng như: Số thứ tự, Ngày hết hạn HĐ hoặc Thời hạn thanh toán theo LC để tiện cho việc tra cứu, lọc dữ liệu khi cần.

Chi tiết thay đổi

 • Bổ sung thêm chức năng Mẫu trên thanh công cụ của giao diện chi tiết Hợp đồng mua và Hợp đồng bán
     
 • Trên giao diện Sửa mẫu của hợp đồng mua, hợp đồng bán:
 • Bổ sung thêm tab Thông tin bổ sung, ở đây hiển thị các trường mở rộng chung (từ 1 ->10) => Ngầm định ẩn.

   

 • Tab Hàng hóa, dịch vụ, bổ sung thêm các trường mở rộng chi tiết (từ 1->10) => Ngầm định ẩn.


 • Trên danh sách Hợp đồng bán/Hợp đồng mua, bổ sung thêm trường mở rộng chung (từ 1->10) => Ngầm định ẩn

   

 • Trên chức năng Phân quyền, bổ sung thêm quyền Quản lý mẫu chi tiết chứng từ cho hợp đồng mua và hợp đồng bán.

Lưu ý:

 • Đối với dữ liệu tạo mới:
  • Ngầm định Kế toán mua hàng, Kế toán tổng hợp có quyền quản lý mẫu chi tiết chứng từ đối với Hợp đồng mua.
  • Ngầm định Kế toán tổng hợp có quyền quản lý mẫu chi tiết chứng từ đối với Hợp đồng bán.
 • Convert MVC, SME2015: Vai trò nào có quyền sử dụng Hợp đồng mua/Hợp đồng bán thì có quyền Quản lý mẫu chi tiết chứng từ.
 • Convert SME2012 thì như đối với dữ liệu tạo mới.
 • Cho phép nhập khẩu trường mở rộng khi thêm mới hợp đồng bán, hợp đồng mua
 • Đối với hợp đồng mua: Cho phép nhập khẩu thông tin các trường mở rộng chung (từ 1->10) => Trên cửa sổ Ẩn/hiện thông tin, bổ sung thêm các các dòng Trường mở rộng chung (từ 1->10).

   

 • Đối với hợp đồng bán: Cho phép nhập khẩu thông tin các trường mở rộng chung (từ 1->10) và trường mở rộng chi tiết (từ 1->10).
  • Trên cửa sổ Ẩn/hiện thông tin\Tab Thông tin chung, bổ sung thêm các các dòng Trường mở rộng chung (từ 1->10).

    

  • Trên cửa sổ Ẩn/hiện thông tin\Tab Thông tin chi tiết, bổ sung thêm các các dòng Trường mở rộng chi tiết (từ 1->10).
 
 • Khi sử dụng tiện ích Lập chứng từ bán hàng từ hợp đồng bán thì thông tin trường mở rộng chi tiết được hiển thị tương ứng trên chứng từ bán hàng.Xem thêm
Kế toán tiền lương muốn sau khi lập các chứng từ có liên quan đến tiền lương (chấm công, tổng hợp chấm công, bảng tính lương) trên 1 sổ, thì có thể kế thừa số liệu
Khi xem các báo cáo Tổng hợp bán hàng chi tiết theo mặt hàng, kế toán muốn thể hiện được nguồn gốc của từng mặt hàng
Khi in Sổ nhật ký bán hàng, kế toán muốn thể hiện được Tiền thuế GTGT tương ứng với từng lần bán hàng để in lưu trữ và phục vụ các cơ quan kiểm tra
Trên đơn mua hàng, kế toán muốn hiện thị được hình ảnh của VTHH, nhằm hạn chế sai sót nhận nhầm mặt hàng và giảm thời gian trao đổi với NCC
Trên danh mục VTHH, kế toán muốn xem nhanh được đặc tính của VTHH, phục vụ cho công việc tư vấn bán hàng
Khi xem Sổ chi tiết mua hàng, kế toán trưởng muốn có cột Tài khoản Nợ, Có phục vụ cho mục đích kiểm tra nhanh tính đúng đắn hạch toán của các kế toán viên
Kế toán muốn khi in Giấy thanh toán tạm ứng có thể lấy được trường Khoản mục chi phí đã được chọn trên chứng từ, để phục vụ cho quản lý theo khoản mục chi phí
Kế toán muốn khi lập phiếu nhập/Phiếu xuất từ lệnh sản xuất thì ngầm định thông tin Diễn giải trên phiếu nhập và Lý do xuất trên phiếu xuất để không mất thời gian gõ lại
Khi thực hiện thu tiền khách hàng riêng lẻ hoặc hàng loạt, kế toán muốn biết chính xác là thu tiền cho khách hàng nào đã phản ánh trên chứng từ bán hàng
Khi xuất khẩu danh sách chứng từ bán hàng ra excel, kế toán muốn có được cả thông tin Số điện thoại cố định của khách hàng
Kế toán muốn có thông tin Giá bán cố định trên Sổ chi tiết bán hàng, để có thể đối chiếu và so sánh được Giá bán chi tiết từng mặt hàng trên chứng từ bán hàng
Kế toán tiền lương muốn theo dõi được Số công làm thêm, làm thứ 7, CN trên bảng chấm công theo buổi và tự tổng hợp lên bảng tổng hợp chấm công, bảng lương theo buổi
Kế toán muốn Sổ chi tiết mua hàng có thể hiển thị thêm thông tin Số lô, Hạn dùng, để phục vụ nộp báo cáo cho cơ quan thuế
Kế toán muốn chứng từ bán hàng đã chọn lập từ phiếu xuất kho mà sau đó tích chọn Kiêm phiếu xuất kho, thì phần mềm sẽ cảnh baó
Cho phép khách hàng đang sử dụng MISA SME.NET 2017 chưa có tài khoản MISA Cloud Center có thể yêu cầu MISA cấp tài khoản MISA CLoud
Khi phát sinh các khoản giảm trừ doanh thu (chiết khấu, giảm giá, trả lại,...) kế toán muốn ghi nhận doanh thu trên TK nào thì ghi nhận giảm trừ doanh thu trên TK đó
Cập nhật bản Unikey 4.2 RC4 mang đi chương trình để khách hàng sử dụng được bản Unikey mới nhất