Công ty cổ phần MISA
Help & Support Center
Search:
Contents
Display Legacy Contents


IndexBookmarkPrint 
Home > 19. Lịch sử phát triển sản phẩm > R20 > Kế toán tiền lương muốn theo dõi được Số công làm thêm, làm thứ 7, CN trên bảng chấm công theo buổi và tự tổng hợp lên bảng tổng hợp chấm công, bảng lương theo buổi

Kế toán tiền lương muốn theo dõi được Số công làm thêm, làm thứ 7, CN trên bảng chấm công theo buổi và tự tổng hợp lên bảng tổng hợp chấm công, bảng lương theo buổi


Mục đích

Kể từ MISA SME.NET 2017 R20, chương trình bổ sung thêm ký hiệu Làm thêm ngày thường ban ngày; Làm thêm ngày thường ban đêm; Làm thêm ngày thứ 7, chủ nhật ban ngày; Làm thêm ngày thứ 7, chủ nhật ban đêm; Làm thêm nghỉ lễ, tết ban ngày; Làm thêm nghỉ lễ, tết ban đêm trên bảng chấm công theo buổi, giúp kế toán lập Bảng tổng hợp chấm công lấy được Số công làm thêm, làm thứ 7, CN khi đã chấm số giờ làm thêm, làm thứ 7, CN trên bảng chấm công chi tiết để không phải nhập số liệu bằng tay.

Chi tiết thay đổi

Trên bảng chấm công chi tiết:

 • Bổ sung các ký hiệu chấm công được phép chọn trên bảng chấm công chi tiết
 • Bổ sung thêm các cột tương ứng với các ký hiệu chấm công mới trên bảng chấm công


  • Nhóm Làm thêm ban ngày (giờ công) sẽ có 3 cột Ngày thường; Ngày thứ 7, chủ nhậtNgày lễ, tết. => Số liệu của các cột sẽ được chương trình tự động tính dựa vào ký hiệu chấm công làm thêm đã chấm trên bảng chấm công:
   • Ngày thường = Tổng giờ công làm thêm của ký hiệu làm thêm ban ngày (LT(N)) ngày thường
   • Ngày thứ 7, chủ nhật = Tổng giờ công làm thêm của ký hiệu làm thêm ban ngày Ngày thứ 7, chủ nhật (LTN(N))
   • Ngày lễ, tết = Tổng giờ công làm thêm của ký hiệu làm thêm ban ngày Ngày lễ, tết (LTL(N))
  • Nhóm Làm thêm ban đêm (giờ công) sẽ có 3 cột Ngày thường; Ngày thứ 7, chủ nhậtNgày lễ, tết. => Số liệu của các cột sẽ được chương trình tự động tính dựa vào ký hiệu chấm công làm thêm đã chấm trên bảng chấm công:
   • Ngày thường = Tổng giờ công làm thêm của ký hiệu làm thêm ban đêm ngày thường (LT(Đ))
   • Ngày thứ 7, chủ nhật = Tổng giờ công làm thêm của ký hiệu làm thêm ban đêm Ngày thứ 7, chủ nhật (LTN(Đ))
   • Ngày lễ, tết = Tổng giờ công làm thêm của ký hiệu làm thêm ban đêm Ngày lễ, tết (LTL(Đ))
  • Cột Tổng làm thêm sẽ bằng tTổng của các cột trong nhóm Làm thêm ban ngày (giờ công)Làm thêm ban đêm (giờ công)
 • Bổ sung mẫu in Bảng chấm công (làm thêm giờ)

=> Mẫu Bảng chấm công (làm thêm giờ) sau khi chọn in

Trên bảng tổng hợp chấm công:

 • Khi lập bảng tổng hợp chấm công từ bảng chấm công chi tiết thì chương trình sẽ tự động lấy từng dòng chi tiết các cột trong nhóm Làm thêm ban ngày (giờ công) và nhóm Làm thêm ban đêm (giờ công) của Bảng chấm công chi tiết sang tương ứng các cột bên Bảng tổng hợp chấm công.Xem thêm
Kế toán muốn bổ sung thêm trường mở rộng trên hợp đồng bán để theo dõi thêm các thông tin như STT, Ngày hết hạn HĐ hoặc Thời hạn thanh toán theo LC
Kế toán tiền lương muốn sau khi lập các chứng từ có liên quan đến tiền lương (chấm công, tổng hợp chấm công, bảng tính lương) trên 1 sổ, thì có thể kế thừa số liệu
Khi xem các báo cáo Tổng hợp bán hàng chi tiết theo mặt hàng, kế toán muốn thể hiện được nguồn gốc của từng mặt hàng
Khi in Sổ nhật ký bán hàng, kế toán muốn thể hiện được Tiền thuế GTGT tương ứng với từng lần bán hàng để in lưu trữ và phục vụ các cơ quan kiểm tra
Trên đơn mua hàng, kế toán muốn hiện thị được hình ảnh của VTHH, nhằm hạn chế sai sót nhận nhầm mặt hàng và giảm thời gian trao đổi với NCC
Trên danh mục VTHH, kế toán muốn xem nhanh được đặc tính của VTHH, phục vụ cho công việc tư vấn bán hàng
Khi xem Sổ chi tiết mua hàng, kế toán trưởng muốn có cột Tài khoản Nợ, Có phục vụ cho mục đích kiểm tra nhanh tính đúng đắn hạch toán của các kế toán viên
Kế toán muốn khi in Giấy thanh toán tạm ứng có thể lấy được trường Khoản mục chi phí đã được chọn trên chứng từ, để phục vụ cho quản lý theo khoản mục chi phí
Kế toán muốn khi lập phiếu nhập/Phiếu xuất từ lệnh sản xuất thì ngầm định thông tin Diễn giải trên phiếu nhập và Lý do xuất trên phiếu xuất để không mất thời gian gõ lại
Khi thực hiện thu tiền khách hàng riêng lẻ hoặc hàng loạt, kế toán muốn biết chính xác là thu tiền cho khách hàng nào đã phản ánh trên chứng từ bán hàng
Khi xuất khẩu danh sách chứng từ bán hàng ra excel, kế toán muốn có được cả thông tin Số điện thoại cố định của khách hàng
Kế toán muốn có thông tin Giá bán cố định trên Sổ chi tiết bán hàng, để có thể đối chiếu và so sánh được Giá bán chi tiết từng mặt hàng trên chứng từ bán hàng
Kế toán muốn Sổ chi tiết mua hàng có thể hiển thị thêm thông tin Số lô, Hạn dùng, để phục vụ nộp báo cáo cho cơ quan thuế
Kế toán muốn chứng từ bán hàng đã chọn lập từ phiếu xuất kho mà sau đó tích chọn Kiêm phiếu xuất kho, thì phần mềm sẽ cảnh baó
Cho phép khách hàng đang sử dụng MISA SME.NET 2017 chưa có tài khoản MISA Cloud Center có thể yêu cầu MISA cấp tài khoản MISA CLoud
Khi phát sinh các khoản giảm trừ doanh thu (chiết khấu, giảm giá, trả lại,...) kế toán muốn ghi nhận doanh thu trên TK nào thì ghi nhận giảm trừ doanh thu trên TK đó
Cập nhật bản Unikey 4.2 RC4 mang đi chương trình để khách hàng sử dụng được bản Unikey mới nhất