Công ty cổ phần MISA
Help & Support Center
Search:
Contents
Display Legacy Contents


IndexBookmarkPrint 
Home > 19. Lịch sử phát triển sản phẩm > R20 > Kế toán tiền lương muốn sau khi lập các chứng từ có liên quan đến tiền lương (chấm công, tổng hợp chấm công, bảng tính lương) trên 1 sổ, thì có thể kế thừa số liệu

Kế toán tiền lương muốn sau khi lập các chứng từ có liên quan đến tiền lương (chấm công, tổng hợp chấm công, bảng tính lương) trên 1 sổ, thì có thể kế thừa số liệu


Mục đích

Kể từ MISA SME.NET 2017 R20, bổ sung thêm 2 tùy chọn Tạo mới hoàn toànTạo mới dựa trên ... (Bảng chấm công/Bảng tổng hợp chấm công/Bảng lương) Sổ ... (tài chính/quản trị) khi thực hiện thêm mới Bảng chấm công/Bảng tổng hợp chấm công/Bảng lương, giúp kế toán có thể kế thừa số liệu sang sổ kia để không mất thời gian lập lại.

Các bước thực hiện

  • Vào Hệ thống\Tùy chọn\Tùy chọn chung, tích chọn Sử dụng thêm hệ thống sổ quản trị
  • Vào phân hệ Tiền lương lựa chọn lập Bảng chấm công (hoặc Bảng tổng hợp chấm công hoặc Bảng tính lương). => Ví dụ: tạo bảng chấm công.
  • Khai báo các thông tin để lập bảng chấm công sau đó lựa chọn Tạo mới hoàn toàn hoặc Tạo mới dựa trên Bảng chấm công Sổ tài chính/quản trị.

   

  • Nếu tích chọn Tạo mới hoàn toàn, bảng chấm công sẽ được lập theo cơ chế cũ trước bản R20.
  • Nếu tích chọn Tạo mới dựa trên Bảng chấm công Sổ tài chính/quản trị, kế toán cần lựa chọn thêm lập bảng chấm công dựa từ bảng chấm công chi tiết nào, sau đó nhấn Đồng ý:


    • Với các phòng ban được chọn để lập bảng chấm công nếu đã tồn tại trên bảng chẩm công chi tiết cần dựa vào rồi, thì chương trình sẽ lấy toàn bộ số liệu của phòng ban này theo bảng chấm công được chọn.
    • Với các phòng ban được chọn để lập bảng chấm công không tồn tại trên các bảng chấm công chi tiết cần dựa vào, thì chương trình sẽ hiển thị số liệu của phòng ban này như khi tạo mới bảng chấm công.

=> Thực hiện tương tự như khi lập Bảng tổng hợp chấm công và Bảng lương.

Lưu ý: Với bảng lương được tạo ra khi tích chọn Tạo mới dựa trên Bảng lương Sổ quản trị/Sổ tài chính, cột Tạm ứng 141 luôn lấy theo số liệu của sổ đang làm việc.Xem thêm
Kế toán muốn bổ sung thêm trường mở rộng trên hợp đồng bán để theo dõi thêm các thông tin như STT, Ngày hết hạn HĐ hoặc Thời hạn thanh toán theo LC
Khi xem các báo cáo Tổng hợp bán hàng chi tiết theo mặt hàng, kế toán muốn thể hiện được nguồn gốc của từng mặt hàng
Khi in Sổ nhật ký bán hàng, kế toán muốn thể hiện được Tiền thuế GTGT tương ứng với từng lần bán hàng để in lưu trữ và phục vụ các cơ quan kiểm tra
Trên đơn mua hàng, kế toán muốn hiện thị được hình ảnh của VTHH, nhằm hạn chế sai sót nhận nhầm mặt hàng và giảm thời gian trao đổi với NCC
Trên danh mục VTHH, kế toán muốn xem nhanh được đặc tính của VTHH, phục vụ cho công việc tư vấn bán hàng
Khi xem Sổ chi tiết mua hàng, kế toán trưởng muốn có cột Tài khoản Nợ, Có phục vụ cho mục đích kiểm tra nhanh tính đúng đắn hạch toán của các kế toán viên
Kế toán muốn khi in Giấy thanh toán tạm ứng có thể lấy được trường Khoản mục chi phí đã được chọn trên chứng từ, để phục vụ cho quản lý theo khoản mục chi phí
Kế toán muốn khi lập phiếu nhập/Phiếu xuất từ lệnh sản xuất thì ngầm định thông tin Diễn giải trên phiếu nhập và Lý do xuất trên phiếu xuất để không mất thời gian gõ lại
Khi thực hiện thu tiền khách hàng riêng lẻ hoặc hàng loạt, kế toán muốn biết chính xác là thu tiền cho khách hàng nào đã phản ánh trên chứng từ bán hàng
Khi xuất khẩu danh sách chứng từ bán hàng ra excel, kế toán muốn có được cả thông tin Số điện thoại cố định của khách hàng
Kế toán muốn có thông tin Giá bán cố định trên Sổ chi tiết bán hàng, để có thể đối chiếu và so sánh được Giá bán chi tiết từng mặt hàng trên chứng từ bán hàng
Kế toán tiền lương muốn theo dõi được Số công làm thêm, làm thứ 7, CN trên bảng chấm công theo buổi và tự tổng hợp lên bảng tổng hợp chấm công, bảng lương theo buổi
Kế toán muốn Sổ chi tiết mua hàng có thể hiển thị thêm thông tin Số lô, Hạn dùng, để phục vụ nộp báo cáo cho cơ quan thuế
Kế toán muốn chứng từ bán hàng đã chọn lập từ phiếu xuất kho mà sau đó tích chọn Kiêm phiếu xuất kho, thì phần mềm sẽ cảnh baó
Cho phép khách hàng đang sử dụng MISA SME.NET 2017 chưa có tài khoản MISA Cloud Center có thể yêu cầu MISA cấp tài khoản MISA CLoud
Khi phát sinh các khoản giảm trừ doanh thu (chiết khấu, giảm giá, trả lại,...) kế toán muốn ghi nhận doanh thu trên TK nào thì ghi nhận giảm trừ doanh thu trên TK đó
Cập nhật bản Unikey 4.2 RC4 mang đi chương trình để khách hàng sử dụng được bản Unikey mới nhất