Công ty cổ phần MISA
Help & Support Center
Search:
Contents
Display Legacy Contents


IndexBookmarkPrint 
Home > 19. Lịch sử phát triển sản phẩm > R20 > Kế toán muốn chứng từ bán hàng đã chọn lập từ phiếu xuất kho mà sau đó tích chọn Kiêm phiếu xuất kho, thì phần mềm sẽ cảnh baó

Kế toán muốn chứng từ bán hàng đã chọn lập từ phiếu xuất kho mà sau đó tích chọn Kiêm phiếu xuất kho, thì phần mềm sẽ cảnh baó


Mục đích

Kể từ MISA SME.NET 2017 R20, chương trình sẽ hiển thị cảnh báo khi chứng từ bán hàng đã chọn lập từ phiếu xuất kho, sau đó tích chọn Kiêm phiếu xuất kho, để người dùng sửa lại, tránh chọn nhầm dẫn đến lập thừa phiếu xuất kho.

Chi tiết thay đổi

  • Khi Thêm/Sửa chứng từ bán hàng không kiêm phiếu xuất, nếu chứng từ bán hàng đã chọn lập từ phiếu xuất kho, sau đó tích vào tùy chọn Kiêm phiếu xuất kho thì phần mềm sẽ hiển thị cảnh báo "Chứng từ bán hàng này đã được chọn lập từ phiếu xuất kho <Số phiếu xuất>. Bạn không được chọn Kiêm phiếu xuất."

Ví dụ: Thêm mới chứng từ bán hàng lập từ PXK 0122112, 0122114, tích chọn Kiêm phiếu xuất kho

      

     Lưu ý: Trường hợp chứng từ bán hàng lập từ nhiều phiếu xuất thì từ phiếu xuất thứ 11 trở đi, phần mềm sẽ để dấu ba chấmXem thêm
Kế toán muốn bổ sung thêm trường mở rộng trên hợp đồng bán để theo dõi thêm các thông tin như STT, Ngày hết hạn HĐ hoặc Thời hạn thanh toán theo LC
Kế toán tiền lương muốn sau khi lập các chứng từ có liên quan đến tiền lương (chấm công, tổng hợp chấm công, bảng tính lương) trên 1 sổ, thì có thể kế thừa số liệu
Khi xem các báo cáo Tổng hợp bán hàng chi tiết theo mặt hàng, kế toán muốn thể hiện được nguồn gốc của từng mặt hàng
Khi in Sổ nhật ký bán hàng, kế toán muốn thể hiện được Tiền thuế GTGT tương ứng với từng lần bán hàng để in lưu trữ và phục vụ các cơ quan kiểm tra
Trên đơn mua hàng, kế toán muốn hiện thị được hình ảnh của VTHH, nhằm hạn chế sai sót nhận nhầm mặt hàng và giảm thời gian trao đổi với NCC
Trên danh mục VTHH, kế toán muốn xem nhanh được đặc tính của VTHH, phục vụ cho công việc tư vấn bán hàng
Khi xem Sổ chi tiết mua hàng, kế toán trưởng muốn có cột Tài khoản Nợ, Có phục vụ cho mục đích kiểm tra nhanh tính đúng đắn hạch toán của các kế toán viên
Kế toán muốn khi in Giấy thanh toán tạm ứng có thể lấy được trường Khoản mục chi phí đã được chọn trên chứng từ, để phục vụ cho quản lý theo khoản mục chi phí
Kế toán muốn khi lập phiếu nhập/Phiếu xuất từ lệnh sản xuất thì ngầm định thông tin Diễn giải trên phiếu nhập và Lý do xuất trên phiếu xuất để không mất thời gian gõ lại
Khi thực hiện thu tiền khách hàng riêng lẻ hoặc hàng loạt, kế toán muốn biết chính xác là thu tiền cho khách hàng nào đã phản ánh trên chứng từ bán hàng
Khi xuất khẩu danh sách chứng từ bán hàng ra excel, kế toán muốn có được cả thông tin Số điện thoại cố định của khách hàng
Kế toán muốn có thông tin Giá bán cố định trên Sổ chi tiết bán hàng, để có thể đối chiếu và so sánh được Giá bán chi tiết từng mặt hàng trên chứng từ bán hàng
Kế toán tiền lương muốn theo dõi được Số công làm thêm, làm thứ 7, CN trên bảng chấm công theo buổi và tự tổng hợp lên bảng tổng hợp chấm công, bảng lương theo buổi
Kế toán muốn Sổ chi tiết mua hàng có thể hiển thị thêm thông tin Số lô, Hạn dùng, để phục vụ nộp báo cáo cho cơ quan thuế
Cho phép khách hàng đang sử dụng MISA SME.NET 2017 chưa có tài khoản MISA Cloud Center có thể yêu cầu MISA cấp tài khoản MISA CLoud
Khi phát sinh các khoản giảm trừ doanh thu (chiết khấu, giảm giá, trả lại,...) kế toán muốn ghi nhận doanh thu trên TK nào thì ghi nhận giảm trừ doanh thu trên TK đó
Cập nhật bản Unikey 4.2 RC4 mang đi chương trình để khách hàng sử dụng được bản Unikey mới nhất