Công ty cổ phần MISA
Help & Support Center
Search:
Contents
Display Legacy Contents


IndexBookmarkPrint 
Home > 19. Lịch sử phát triển sản phẩm > R20 > Khi phát sinh các khoản giảm trừ doanh thu (chiết khấu, giảm giá, trả lại,...) kế toán muốn ghi nhận doanh thu trên TK nào thì ghi nhận giảm trừ doanh thu trên TK đó

Khi phát sinh các khoản giảm trừ doanh thu (chiết khấu, giảm giá, trả lại,...) kế toán muốn ghi nhận doanh thu trên TK nào thì ghi nhận giảm trừ doanh thu trên TK đó


Mục đích

Kể từ MISA SME.NET 2017 R20, cho phép kế toán lựa chọn ghi nhận doanh thu trên tài khoản nào, thì sẽ ghi nhận giảm trù doanh thu trên tài khoản đó, để không thời gian chọn lại tài khoản

Chi tiết thay đổi

 • Trên giao diện VTHH bổ sung thêm thông tin cần khai báo gồm: TK chiết khấu, TK trả lại, TK giảm giá

   

  • Với VTHH được thêm mới, giá trị ngầm định được thiết lập như sau:
   • Trường hợp đơn vị áp dụng theo thông tư TT200 hoặc QĐ48:
    • TK chiết khấu: ngầm định theo tiết khoản chi tiết nhất của TK5211
    • TK trả lại: ngầm định theo tiết khoản chi tiết nhất của TK5212
    • TK giảm giá: ngầm định theo tiết khoản chi tiết nhất của TK5213
   • Trường hợp đơn vị áp dụng theo thông tư TT133: TK chiết khấu, TK trả lại, TK giảm giá ngầm định theo tiết khoản chi tiết nhất của TK5111
  • Với VTHH được chuyển đổi từ MISA SME.NET 2015, MISA SME.NET 2012 hoặc các phiên cũ của phần mềm MISA SME.NET 2017 lên phiên bản hiện tại thì thông tin TK chiết khấu, TK giảm giá, TK trả lại mặc định để trống
 • Cho phép sửa hàng loạt vật tư hàng hóa các TK chiết khấu, TK trả lại, TK giảm giá
 • Cho phép nhập khẩu excel, xuất khẩu được excel được các thông tin TK chiết khấu, TK trả lại, TK giảm giá từ danh mục VTHH
 • Khi lập chứng từ Bán hàng hóa, dịch vụ, Bán hàng xuất khẩu, Hàng bán trả lại, Giảm giá hàng bán sẽ mặc định lấy thông tin TK chiết khấu, TK trả lại, TK giảm giá từ danh mục VTHH, nếu danh mục VTHH để trống thì lấy theo danh mục ngầm định. => Ví dụ: treeng chứng từ bán hàng hóa dịch vụXem thêm
Kế toán muốn bổ sung thêm trường mở rộng trên hợp đồng bán để theo dõi thêm các thông tin như STT, Ngày hết hạn HĐ hoặc Thời hạn thanh toán theo LC
Kế toán tiền lương muốn sau khi lập các chứng từ có liên quan đến tiền lương (chấm công, tổng hợp chấm công, bảng tính lương) trên 1 sổ, thì có thể kế thừa số liệu
Khi xem các báo cáo Tổng hợp bán hàng chi tiết theo mặt hàng, kế toán muốn thể hiện được nguồn gốc của từng mặt hàng
Khi in Sổ nhật ký bán hàng, kế toán muốn thể hiện được Tiền thuế GTGT tương ứng với từng lần bán hàng để in lưu trữ và phục vụ các cơ quan kiểm tra
Trên đơn mua hàng, kế toán muốn hiện thị được hình ảnh của VTHH, nhằm hạn chế sai sót nhận nhầm mặt hàng và giảm thời gian trao đổi với NCC
Trên danh mục VTHH, kế toán muốn xem nhanh được đặc tính của VTHH, phục vụ cho công việc tư vấn bán hàng
Khi xem Sổ chi tiết mua hàng, kế toán trưởng muốn có cột Tài khoản Nợ, Có phục vụ cho mục đích kiểm tra nhanh tính đúng đắn hạch toán của các kế toán viên
Kế toán muốn khi in Giấy thanh toán tạm ứng có thể lấy được trường Khoản mục chi phí đã được chọn trên chứng từ, để phục vụ cho quản lý theo khoản mục chi phí
Kế toán muốn khi lập phiếu nhập/Phiếu xuất từ lệnh sản xuất thì ngầm định thông tin Diễn giải trên phiếu nhập và Lý do xuất trên phiếu xuất để không mất thời gian gõ lại
Khi thực hiện thu tiền khách hàng riêng lẻ hoặc hàng loạt, kế toán muốn biết chính xác là thu tiền cho khách hàng nào đã phản ánh trên chứng từ bán hàng
Khi xuất khẩu danh sách chứng từ bán hàng ra excel, kế toán muốn có được cả thông tin Số điện thoại cố định của khách hàng
Kế toán muốn có thông tin Giá bán cố định trên Sổ chi tiết bán hàng, để có thể đối chiếu và so sánh được Giá bán chi tiết từng mặt hàng trên chứng từ bán hàng
Kế toán tiền lương muốn theo dõi được Số công làm thêm, làm thứ 7, CN trên bảng chấm công theo buổi và tự tổng hợp lên bảng tổng hợp chấm công, bảng lương theo buổi
Kế toán muốn Sổ chi tiết mua hàng có thể hiển thị thêm thông tin Số lô, Hạn dùng, để phục vụ nộp báo cáo cho cơ quan thuế
Kế toán muốn chứng từ bán hàng đã chọn lập từ phiếu xuất kho mà sau đó tích chọn Kiêm phiếu xuất kho, thì phần mềm sẽ cảnh baó
Cho phép khách hàng đang sử dụng MISA SME.NET 2017 chưa có tài khoản MISA Cloud Center có thể yêu cầu MISA cấp tài khoản MISA CLoud
Cập nhật bản Unikey 4.2 RC4 mang đi chương trình để khách hàng sử dụng được bản Unikey mới nhất