Công ty cổ phần MISA
Help & Support Center
Search:
Contents
Display Legacy Contents


IndexBookmarkPrint 

1. Mô tả nghiệp vụ
Hàng ngày hoăc hàng tuần khi đơn vị có nhu cầu đối chiếu giữa sổ phụ ngân hàng với sổ kế toán tại đơn vị, kế toán thực hiện:
 • Đối chiếu số dư và các giao dịch đã phát sinh trong ngày (tuần hoặc tháng) có khớp nhau giữa sổ phụ ngân hàng và số kế toán của đơn vị.
 • Nếu phát hiện chênh lệch, kế toán sẽ tìm nguyên nhân và xử lý.
2. Xem phim hướng dẫn
Tải phim hướng dẫn: Tại đây (Xem hướng dẫn tải phim )
3. Hướng dẫn trên phần mềm
Để thực hiện được chức năng này:
 • Kết nối với ngân hàng điện tử mở số tài khoản muốn đối chiếu (xem hướng dẫn kết nối ngân hàng tại đây).
 • Tài khoản được phân quyền chức năng Đối chiếu Ngân hàng (xem hướng dẫn phân quyền tại đây).
Kế toán thực hiện trên phần mềm như sau:
1. Vào phân hệ Ngân hàng\tab Đối chiếu ngân hàng\tab Đối chiếu Online

  2. Chọn thông tin về tài khoản ngân hàng, loại tiền và thời gian, sau đó nhấn Lấy dữ liệu

  3. Chương trình tự động thực hiện lấy các thông tin theo điều kiện lọc ở trên:
 • Sổ phụ ngân hàng: các giao dịch thanh toán với ngân hàng.
 • Sổ kế toán tiền gửi: các chứng từ hạch toán vào TK 112 hoặc các chứng từ được ghép với các giao dịch ngân hàng tương ứng.
Lưu ý: Đối với dữ liệu đa chi nhánh (không phụ thuộc vào tích chọn Bao gồm chứng từ chi nhánh phụ thuộc).
 • Làm việc với chi nhánh phụ thuộc thì chỉ lấy các chứng từ trên sổ kế toán của chính chi nhánh đó.
 • Làm việc với Tổng công ty:
 • Nếu trên Hệ thống\Tùy chọn\Tùy chọn chung tích chọn dùng riêng TK ngân hàng thì chỉ lấy lên các chứng từ trên sổ kế toán của riêng Tổng công ty.
 • Nếu không tích chọn thì lấy lên cả các chứng từ của Tổng công ty và của các chi nhánh phụ thuộc.
4. Đồng thời chương trình sẽ tự động ghép các giao dịch ngân hàng với các chứng từ trong các trường hợp sau:
5. Với những giao dịch ngân hàng chưa được ghép, kế toán thực hiện đối chiếu và ghép thủ công theo các trường hợp sau:
Ghép Ủy nhiệm chi/Chứng từ thu tiền gửi đã được lập trên phần mềm

Lập Ủy nhiệm chi/Chứng từ thu tiền gửi từ giao dịch ngân hàng
Lưu ý:
 • Các giao dịch ngân hàng, các chứng từ đã được ghép sẽ hiển thị màu đen và chưa được ghép sẽ hiển thị màu đỏ.
 • Nếu Số tiền Ngày giao dịch/Ngày hạch toán không khớp nhau sẽ hiển thị màu da cam.
 • Các giao dịch ngân hàng đã ghép với các chứng từ mà khớp cả về Ngày (Ngày giao dịch và ngày hạch toán) và Số tiền (Chênh lệch của giao dịch = 0)
  thì được tích tại cột Đã khớp đối chiếu.

 • Có thể xem thông tin chi tiết giao dịch ngân hàng bằng cách nhấn vào số giao dịch ngân hàng.

 • Một giao dịch ngân hàng có thể ghép với các chứng từ khác nhau trên 2 sổ khác nhau.
 • Với chứng từ hiển thị trên 2 sổ thì khi ghép với giao dịch ở sổ này thì sẽ tự động ghép với giao dịch đó ở sổ kia.
6. Sau khi các giao dịch ngân hàng đã khớp số liệu với các chứng từ, kế toán nhấn Xác nhận đối chiếu để lưu lại danh sách đối chiếu.

Lưu ý:
 • Kế toán có thể nhấn Bỏ đối chiếu trên danh sách để thực hiện đối chiếu lại.
 • Có thể xuất khẩu bảng đối chiếu ra file excel bằng cách nhấn Xuất khẩu.Xem thêm