Công ty cổ phần MISA
Help & Support Center
Search:
Contents
Display Legacy Contents


IndexBookmarkPrint 

1. Mô tả nghiệp vụ
Trước khi lập lệnh chuyển tiền, kế toán thực hiện tra cứu số dư tài khoản thanh toán để kiểm tra tài khoản có đủ số dư để chuyển tiền hay không và khi phát sinh nhu cầu tra cứu số dư của các loại tài khoản khác, kế toán cũng có thể tra cứu trực tiếp trên phần mềm.
2. Xem phim hướng dẫn
Tải phim hướng dẫn: Tại đây (Xem hướng dẫn tải phim)
3. Hướng dẫn trên phần mềm
Để thực hiện được chức năng này:
  • Phải kết nối với ngân hàng điện tử mở số tài khoản muốn tra cứu (Xem hướng dẫn kết nối tại đây).
  • Tài khoản phải được phân quyền sử dụng chức năng Tra cứu số dư tài khoản (Xem hướng dẫn phân quyền tại đây).
Kế toán thực hiện trên phần mềm như sau:
1. Vào phân hệ Ngân hàng, chọn tab Tra cứu số dư TK (hoặc vào danh mục Ngân hàng\Tài khoản ngân hàng, chọn tài khoản ngân hàng muốn tra cứu và nhấn Tra cứu số dư tài khoản).
2. Chọn ngân hàng mở tài khoản muốn tra cứu số dư và nhấn Tra cứu.
3. Chọn số tài khoản ngân hàng muốn tra cứu số dư, phần mềm sẽ hiển thị thông tin của các tài khoản tương ứng tại tab Thông tin tài khoản.

Lưu ý:
  • Kế toán có thể tra cứu số dư của các tài khoản khác (nếu có) như: Tài khoản tiết kiệm có thời hạn, Tài khoản vay ...).
  • Có thể xuất toàn bộ danh sách tra cứu số dư tài khoản ra file Excel bằng chức năng Xuất khẩu.


Xem thêm