Công ty cổ phần MISA
Help & Support Center
Search:
Contents
Display Legacy Contents


IndexBookmarkPrint 

1. Mô tả nghiệp vụ

Khi kế toán phát sinh nhu cầu cần lấy số phụ ngân hàng về để hạch toán các nghiệp vụ thu tiền, hạch toán phí chuyển tiền và đối chiếu số liệu với sổ kế toán. Kế toán có thể tra cứu được lịch sử giao dịch của tài khoản trong một khoảng thời gian để hạch toán vào phần mềm mà không cần ra ngân hàng thực hiện. Ngoài ra kế toán có thể lập nhanh Ủy nhiệm chi/Chứng từ thu tiền gửi từ những giao dịch thu, chi tiền không thực hiện trên phần mềm MISA SME.NET 2017.
2. Xem phim hướng dẫn
Tải phim hướng dẫn: Tại đây (Xem hướng dẫn tải phim)
3. Hướng dẫn trên phần mềm
Để thực hiện được chức năng này:
  • Phải kết nối với ngân hàng điện tử mở số tài khoản muốn tra cứu (xem hướng dẫn kết nối tại đây).
  • Tài khoản phải được phân quyền sử dụng chức năng tra cứu Lịch sử giao dịch (xem hướng dẫn phân quyền tại đây).
Kế toán thực hiện trên phần mềm như sau:
1. Vào phân hệ Ngân hàng, chọn tab Lịch sử giao dịch (hoặc vào Danh mục\Ngân hàng\Tài khoản ngân hàng, chọn tài khoản ngân hàng muốn tra cứu và nhấn Tra cứu lịch sử giao dịch)
2. Chọn số tài khoản ngân hàng, khoảng thời gian cần tra cứu và nhấn Tra cứu.
3. Chương trình hiển thị danh sách giao dịch và có thể xem thông tin chi tiết tại tab Thông tin giao dịch.

4. Với các giao dịch thu, chi tiền không thực hiện trên phần mềm MISA SME.NET 2017, kế toán có thể lập Ủy nhiệm chi/Chứng từ thu tiền gửi từ những giao dịch đó.
Lập Ủy nhiệm chi trên danh sách tra cứu lịch sử giao dịch

Lập Chứng từ thu tiền gửi trên danh sách tra cứu lịch sử giao dịch
Lưu ý:
  • Ngân hàng MaritimeBank chỉ cho phép tra cứu lịch sử giao dịch trong khoảng thời gian tối đa là 31 ngày. Ngân hàng VPBank không giới hạn thời gian tra cứu lịch sử giao dịch.
  • Chỉ có thể thực hiện tra cứu lịch sử giao dịch đối với các tài khoản thanh toán.
  • Dữ liệu đang làm việc với chi nhánh nào thì chỉ thực hiện tra cứu lịch sử giao dịch tài khoản ngân hàng của chi nhánh đó.
  • Có thể xuất toàn bộ danh sách lịch sử giao dịch ra file Excel bằng chức năng Xuất khẩu.


Xem thêm