Công ty cổ phần MISA
Help & Support Center
Search:
Contents
Display Legacy Contents


IndexBookmarkPrint 

1. Mô tả nghiệp vụ
Khi phát sinh nghiệp vụ chi tiền gửi như trả tiền nhà cung cấp, chi tạm ứng..., kế toán thực hiện chuyển tiền ngân hàng trực tiếp trên phần mềm MISA SME.NET 2017 mà không cần thực hiện trên Internet Banking hoặc ra trực tiếp ngân hàng nhằm tiết kiệm thời gian, thao tác cho kế toán. Để thực hiện việc chuyển tiền, người dùng liên quan cần thực hiện các nghiệp vụ sau:
1. Kế toán viên lập lệnh chuyển tiền và gửi lên Kế toán trưởng phê duyệt (Kế toán trưởng cũng có thể lập lệnh chuyển tiền).
2. Kế toán trưởng kiểm tra thông tin lệnh chuyển tiền và thực hiện phê duyệt.
3. Giám đốc truy cập hệ thống Internet Banking để phê duyệt lệnh chuyển tiền.
2. Các trường hợp nghiệp vụ


Xem thêm