Công ty cổ phần MISA
Help & Support Center
Search:
Contents
Display Legacy Contents


IndexBookmarkPrint 

Nguyên nhân
Thông tin Máy chủ kết nối khi đăng nhập vào phần mềm thông thường sẽ theo cấu trúc <Tên máy tính cài đặt máy chủ>\<Máy chủ SQL>, ví dụ: HTHOA\MISASME2017. Việc nhập sai thông tin Máy chủ kết nối khi đăng nhập có thể do kế toán nhập sai Tên máy tính cài đặt máy chủ hoặc sai thông tin Máy chủ SQL.

Cách khắc phục
  1. Đối với máy trạm:
  Kế toán liên hệ với máy chủ để nắm được chính xác 
  thông tin Máy chủ kết nối:
  • Trên máy chủ, vào menu Tệp\Mở dữ liệu kế toán.

  • Xuất hiện màn hình đăng nhập, nhấn Mở rộng.

  • Lấy thông tin Máy chủ kết nối trên máy chủ điền vào máy trạm.
  2. Đối với máy chủ:
  Kế toán thực hiện kiểm tra tên máy tính và thông tin máy chủ SQL như sau:

  Kiểm tra tên máy tính cài đặt máy chủ

  Kiểm tra thông tin máy chủ SQL  Xem thêm