Công ty cổ phần MISA
Help & Support Center
Search:
Contents
Display Legacy Contents


IndexBookmarkPrint 
Home > 19. Lịch sử phát triển sản phẩm > R14 > Khi lập lệnh lắp ráp/tháo dỡ, kế toán muốn cố định và không cho phép sửa cột Số lượng do đã khai báo định mức, để kiểm soát và tránh gian lận

Khi lập lệnh lắp ráp/tháo dỡ, kế toán muốn cố định và không cho phép sửa cột Số lượng do đã khai báo định mức, để kiểm soát và tránh gian lận


Mục đích

Kể từ MISA SME.NET 2017 R14, trên lệnh lắp ráp tháo dỡ bổ sung chức năng Mẫu để thuận tiện cho việc quản lý.

Chi tiết thay đổi

  • Bố sung chức năng Mẫu trên Lệnh lắp ráp, tháo dỡ (vào phân hệ Kho, chọn lập Lệnh lắp ráp, tháo dỡ)

 

=> Hướng dẫn chi tiết về việc quản lý và thiết lập mẫu, xem tại đây.

  • Bổ sung quyền Quản lý chi tiết mẫu chứng từ trên chức năng phân quyền (vào Hệ thống\Vai trò và quyền hạn, chọn Phân quyền\Nghiệp vụ\Lệnh lắp ráp, tháo dỡ)

 

=> Xem hướng dẫn phân quyền chi tiết tại đây

  • Ví dụ: Kế toán trưởng mong muốn có thể sửa mẫu chứng từ lệnh lắp ráp tháo dỡ để không cho phép sửa cột số lượng thì kế toán sẽ thực hiện như sau:
  • Vào Nghiệp vụ\Kho\Lệnh lắp ráp, tháo dỡ
  • Chứng từ Chuyển kho sau khi Sửa mẫu, tích chọn Không cho phép sửa cột Số lượng


Xem thêm
Kế toán muốn nộp được Tiền thuế nhập khẩu chi tiết theo từng lô hàng nhập khẩu, để việc quản lý tiền thuế NK của các lô hàng dễ dàng hơn
Khi nhập khẩu danh mục VTHH từ excel, kế toán muốn nhập khẩu được Giá mua cố định của từng hàng hóa theo nhiều loại tiền, nhằm tiết kiệm thời gian khai báo VTHH
Khi in Phiếu xuất kho kiêm vận chuyển nội bộ (mẫu tự in), kế toán muốn thể hiện được thông tin Mã quy cách của VTHH
Kế toán muốn bổ sung điều kiện tìm kiếm chứng từ theo Người tạo, để kiểm soát được chứng từ và phục vụ tập hợp chứng từ để lưu trữ
Khi in chứng từ xuất kho gửi bán đại lý, kế toán muốn có thêm thông tin Ghi chú (thuộc trường mở rộng), để phục vụ mục đích quản lý, đối chiếu với khách hàng
Khi xem báo cáo Tổng hợp tồn kho theo chứng từ nhập, kế toán muốn xem được theo Đơn vị tính chính, để phục vụ công tác kiểm tra, đối chiếu
Kế toán muốn có báo cáo thống kê chi tiết được tình hình phân bổ chi phí trả trước theo cả đối tượng chờ phân bổ (TK chi phí) và TK chờ phân bổ
Kế toán muốn sổ Chi tiết công nợ phải trả theo nhà cung cấp có thêm thông tin Hạn thanh toán theo từng hóa đơn, để kiểm tra và phê duyệt đề nghị thanh toán nhanh chóng hơn
Kế toán muốn hiển thị được thông tin chiều dài, rộng trên đơn đặt hàng, để phục vụ đối chiếu kích thước với khách hàng và giảm thao tác tính toán ngoài phần mềm
Kế toán muốn lập được chứng từ chuyển kho từ chứng từ nhập kho, để tiết kiệm thao tác, thời gian nhập liệu
Khi lập chứng từ bán hàng, kế toán muốn biết được Đơn giá bán cố định của từng VTHH, để lựa chọn giá phù hợp với nhóm khách hàng