Công ty cổ phần MISA
Help & Support Center
Search:
Contents
Display Legacy Contents


IndexBookmarkPrint 
Home > 19. Lịch sử phát triển sản phẩm > R15 > Kế toán muốn Sổ chi tiết bán hàng theo mã quy cách bổ sung thêm thông tin Địa chỉ, MST của khách hàng trên hóa đơn

Kế toán muốn Sổ chi tiết bán hàng theo mã quy cách bổ sung thêm thông tin Địa chỉ, MST của khách hàng trên hóa đơn


Mục đích

Kể từ MISA SME.NET 2017 R15, báo cáo Sổ chi tiết bán hàng theo mã quy cách bổ sung thông tin Địa chỉ và Mã số thuế của khách hàng trên hóa đơn để phục vụ công tác đối chiếu thông tin giữa hóa đơn thực tế và sổ sách nhanh chóng.

Các bước thực hiện

  • Vào Nghiệp vụ\Bán hàng, lập chứng từ bán hàng như sau:

     

  • Vào Báo cáo\Bán hàng\Sổ chi tiết bán hàng theo mã quy cách, trên sửa mẫu báo cáo bổ sung 2 cột Địa chỉ và Mã số thuế
  • Báo cáo Sổ chi tiết bán hàng theo mã quy cách sau khi hiển thị cột Địa chỉ, Mã số thuế trong Sửa mẫu

Lưu ý:

  • Địa chỉ trên chứng từ để trống hoặc không có dữ liệu thì lấy Địa chỉ trên danh mục khách hàng, tương ứng với từng khách hàng.
  • Với các Khách hàng là cá nhân thì thông tin Mã số thuế luôn để trống.


Xem thêm
Kế toán muốn có thể xác định nhanh Số lượng hàng bán dựa trên kích thước khách hàng cung cấp, để lập được báo giá nhanh chóng
Khi xuất kho bán hàng theo PP đích danh, kế toán muốn chọn cùng lúc nhiều chứng từ nhập mua để đối trừ và chương trình sẽ tự động lấy Số lượng trên chứng từ nhập sang
Kế toán trưởng muốn chi nhánh nào, chỉ sử dụng Danh mục kho của chi nhánh đó, để tránh nhầm lẫn khi kế toán chi nhánh nhập số liệu
Kế toán muốn Báo cáo tổng hợp tồn kho theo mã quy cách hiển thị đúng giá tri tồn của từng mã quy cách
Khi in phiếu xuất kho theo lô, kế toán muốn biết được phiếu xuất kho này thuộc số hóa đơn nào để tích chọn những phiếu xuất kho thực tế còn chưa được in và in bù
Khi xem Sổ chuyển kho nội bộ, kế toán muốn biết được thông tin Người vận chuyển và Phương tiện vận chuyển theo từng lần vận chuyển, để phục vị công tác quản trị nội bộ
Khi tạo DLKT từ năm trước, bổ sung thêm lưu ý để kế toán biết được thời điểm nên thực hiện chức năng này
Khi xem Báo cáo tổng hợp lãi lỗ theo hợp đồng, kế toán muốn phân biệt rõ Doanh thu bán hàng và Doanh thu khác, để đánh giá chính xác hiệu quả mang lại của từng hợp đồng
Khi xem báo cáo Tổng hợp bán hàng theo khách hàng, kế toán muốn biết được Số điện thoại của khách hàng nhằm chủ động liên hệ và chăm sóc khách hàng tiềm năng
Khi xem Báo cáo chi tiết lãi lỗ theo hợp đồng, kế toán muốn phân biệt rõ doanh thu bán hàng và doanh thu khác để đánh giá chính xác hiệu quả mang lại của từng hợp đồng
Khi sản phẩm hết thời hạn bảo hành thì kế toán không được sử dụng phần mềm trên phiên bản phát hành sau thời hạn bảo hành
Sửa đổi thỏa thuận sử dụng MISA SME.NET 2017 để phù hợp với chính sách cập nhật hàng năm