Công ty cổ phần MISA
Help & Support Center
Search:
Contents
Display Legacy Contents


IndexBookmarkPrint 
Home > 19. Lịch sử phát triển sản phẩm > R15 > Kế toán trưởng muốn chi nhánh nào, chỉ sử dụng Danh mục kho của chi nhánh đó, để tránh nhầm lẫn khi kế toán chi nhánh nhập số liệu

Kế toán trưởng muốn chi nhánh nào, chỉ sử dụng Danh mục kho của chi nhánh đó, để tránh nhầm lẫn khi kế toán chi nhánh nhập số liệu


Mục đích

Kể từ MISA SME.NET 2017 R15, chương trình sẽ cho phép sử dụng riêng danh mục Kho ở các chi nhánh để tránh nhầm lẫn và thao tác nhanh hơn khi chọn kho từ danh sách kho.

Chi tiết thay đổi

 • Bổ sung tùy chọn "Kho" trên Hệ thống\Tùy chọn\Tùy chọn chung\Sử dụng riêng danh mục ở các chi nhánh


 • Bổ sung tùy chọn "Kho" tại Tệp\Tạo mới dữ liệu kế toán\Bước 3\Mục sử dụng riêng danh mục ở các chi nhánh


Lưu ý: Nếu tích chọn Kho trên mục Sử dụng riêng danh mục ở các chi nhánh

 • Nếu có Kho đã có phát sinh ở nhiều chi nhánh, thì không cho phép tích chọn và hiển thị cảnh báo
 
 • Chọn Yes để hiển thị Danh sách kho có phát sinh chứng từ ở nhiều chi nhánh

 • Nếu tồn tại ít nhất 1 kho trống thông tin chi nhánh tạo, thì hiển thị bảng cho phép kế toán ghép Kho với chi nhánh

  Ví dụ:
 • Làm việc với dữ liệu đa chi nhánh, mỗi chi nhánh có các kho như sau:
 • Chi nhánh Hà Nội có phát sinh kho 152, 157
 • Chi nhánh Hải Dương có phát sinh kho 156
 • Vào Hệ thống\Tùy chọn\Tùy chọn chung\Sử dụng riêng danh mục kho ở các chi nhánh
 • Làm việc tại chi nhánh Hà Nội
 • Lập chứng từ bất kỳ, ví dụ chứng từ nhập kho, thông tin kho chỉ hiển thị được tất cả các kho của chi nhánh Hà Nội
 
 • Trên các báo cáo có thông tin Kho chỉ hiển thị các kho của chi nhánh Hà Nội. Ví dụ=> Vào Báo cáo\Kho\Tổng hợp tồn kho

Lưu ý: Nếu làm việc ở tổng công ty, khi trên tham số báo cáo tích chọn "Bao gồm chứng từ của chi nhánh phụ thuộc" thì thông tin Kho sẽ hiển thị tất cả các kho của tổng công ty và các chi nhánh phụ thuộc.Xem thêm
Kế toán muốn có thể xác định nhanh Số lượng hàng bán dựa trên kích thước khách hàng cung cấp, để lập được báo giá nhanh chóng
Khi xuất kho bán hàng theo PP đích danh, kế toán muốn chọn cùng lúc nhiều chứng từ nhập mua để đối trừ và chương trình sẽ tự động lấy Số lượng trên chứng từ nhập sang
Kế toán muốn Báo cáo tổng hợp tồn kho theo mã quy cách hiển thị đúng giá tri tồn của từng mã quy cách
Khi in phiếu xuất kho theo lô, kế toán muốn biết được phiếu xuất kho này thuộc số hóa đơn nào để tích chọn những phiếu xuất kho thực tế còn chưa được in và in bù
Khi xem Sổ chuyển kho nội bộ, kế toán muốn biết được thông tin Người vận chuyển và Phương tiện vận chuyển theo từng lần vận chuyển, để phục vị công tác quản trị nội bộ
Khi tạo DLKT từ năm trước, bổ sung thêm lưu ý để kế toán biết được thời điểm nên thực hiện chức năng này
Khi xem Báo cáo tổng hợp lãi lỗ theo hợp đồng, kế toán muốn phân biệt rõ Doanh thu bán hàng và Doanh thu khác, để đánh giá chính xác hiệu quả mang lại của từng hợp đồng
Kế toán muốn Sổ chi tiết bán hàng theo mã quy cách bổ sung thêm thông tin Địa chỉ, MST của khách hàng trên hóa đơn
Khi xem báo cáo Tổng hợp bán hàng theo khách hàng, kế toán muốn biết được Số điện thoại của khách hàng nhằm chủ động liên hệ và chăm sóc khách hàng tiềm năng
Khi xem Báo cáo chi tiết lãi lỗ theo hợp đồng, kế toán muốn phân biệt rõ doanh thu bán hàng và doanh thu khác để đánh giá chính xác hiệu quả mang lại của từng hợp đồng
Khi sản phẩm hết thời hạn bảo hành thì kế toán không được sử dụng phần mềm trên phiên bản phát hành sau thời hạn bảo hành
Sửa đổi thỏa thuận sử dụng MISA SME.NET 2017 để phù hợp với chính sách cập nhật hàng năm