Công ty cổ phần MISA
Help & Support Center
Search:
Contents
Display Legacy Contents


IndexBookmarkPrint 
Home > 19. Lịch sử phát triển sản phẩm > R33 > Khi in báo cáo tài chính tại các chi nhánh, kế toán mong muốn báo cáo thể hiện thêm thông tin báo cáo được tin từ chi nhánh nào nhằm phân biệt báo cáo giữa TCT, các CN với nhau.

Khi in báo cáo tài chính tại các chi nhánh, kế toán mong muốn báo cáo thể hiện thêm thông tin báo cáo được tin từ chi nhánh nào nhằm phân biệt báo cáo giữa TCT, các CN với nhau.


Mục đích
Kể từ MISA SME.NET 2017 R33, khi in báo cáo tại các chi nhánh, báo cáo tài chính thể hiện thêm thông tin báo cáo được tin từ chi nhánh nào nhằm phân biệt báo cáo giữa Tổng công ty, các chi nhánh với nhau.
Chi tiết thay đổi
Trên Hệ thống\Tùy chọn\3. Báo cáo, chứng từ\In Báo cáo, chứng từ: Bổ sung thêm tùy chọn Hiển thị dòng Chi nhánh lên báo cáo tài chính in tại chi nhánh
Giả sử, Đơn vị áp dụng chế độ kế toán theo TT200 và có nhiều chi nhánh, kế toán muốn hiển thị thông tin chi nhánh trên các báo cáo tài chính khi in các báo cáo tài chính tại chi nhánh đang làm việc thì thực hiện như sau:
  • Vào Hệ thống\Tùy chọn\Báo cáo, chứng từ, tích chọn Hiển thị dòng Chi nhánh lên báo cáo tài chính in tại chi nhánh

  • Vào làm việc tại Chi nhánh Hồ Chí Minh, vào danh sách Báo cáo\Báo cáo tài chính\B01-DN: Bảng cân đối kế toán, xem báo cáo theo tham số:

  • Nhấn Đồng ý. Trên báo cáo hiển thị thông tin Chi nhánh là Chi nhánh đang làm việc

Các báo cáo tài chính khác khi in tại chi nhánh sẽ hiển thị tương tự như trên, bao gồm các báo cáo sau:
  • TT200: 
Bảng cân đối tài khoản
Bảng cân đối tài khoản (Mẫu quản trị)
B01-DN: Bảng cân đối kế toán.
B01-DN: Bảng cân đối kế toán tổng hợp.
B01a-DN: Bảng cân đối kế toán giữa niên độ (Dạng đầy đủ)
B02-DN: Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh.
B02-DN: Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh tổng hợp.
B02a-DN: Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh giữa niên độ (Dạng đầy đủ).
B03-DN: Báo cáo lưu chuyển tiền tệ (PP trực tiếp). 
B03-DN-GT: Báo cáo lưu chuyển tiền tệ (PP gián tiếp)
B03a-DN: Báo cáo lưu chuyển tiền tệ giữa niên độ (Dạng đầy đủ - PP trực tiếp).
B09-DN: Thuyết minh báo cáo tài chính
B09-DN: Thuyết minh báo cáo tài chính tổng hợp
Tình hình thực hiện nghĩa vụ với nhà nước
  • TT133:
F01-DNN : Bảng cân đối tài khoản
Bảng cân đối tài khoản (Mẫu quản trị)
B01a-DNN: Báo cáo tình hình tài chính.
B01b-DNN: Báo cáo tình hình tài chính.
B02-DNN: Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh
B03-DNN: Báo cáo lưu chuyển tiền tệ (PP trực tiếp)
B03-DNN-GT: Báo cáo lưu chuyển tiền tệ (PP gián tiếp)
B09-DNN: Thuyết minh báo cáo tài chính
Tình hình thực hiện nghĩa vụ với nhà nước 
Lưu ý: Nếu dữ liệu không có chi nhánh thì tùy chọn Hiển thị dòng Chi nhánh lên báo cáo tài chính in tại chi nhánh sẽ mặc định không tích chọn và không cho phép sửa.


Xem thêm
Kế toán mong muốn khi lập chứng từ quyết toán tạm ứng cho nhân viên thì cho phép sinh ra phiếu thu/chi tạm ứng thừa/thiếu nhằm tiết kiệm thao tác lập chứng từ.
Khi lập chứng từ hàng bán trả lại, kế toán muốn có thể nhập được đơn giá bán sau thuế nhằm thuận tiện hơn việc nhập liệu kế toán và tránh sai sót số liệu.
Kế toán muốn khi điều chuyển CCDC mà có chọn lại công trình thì chứng từ phân bổ CCDC sau đó phải tự động lấy được công trình mới chọn này để thuận tiện quản lý chi phí theo công trình
Kế toán mong muốn trên báo cáo tiến độ sản xuất có thể lấy được thông tin trường mở rộng của lệnh sản xuất để đánh giá hiệu quả sản xuất
Kế toán mong muốn danh sách chứng từ bán hàng có thêm thông tin số bảng kê, tên mặt hàng chung để kế toán dễ dàng đối soát lại cũng như đánh số bảng kê cho phù hợp
Bảng cân đối kế toán giữa niên độ (dạng đầy đủ) có thể nộp được qua MTAX.VN và xuất khẩu được XML để nộp báo cáo hoặc NK vào HTKK
Khi in chứng từ bán hàng, kế toán muốn hiển thị được các thông tin của KH cá nhân: Xưng hô, CMND để cung cấp đầy đủ thông tin cho KH xác nhận
Kế toán muốn khi lập chứng từ bán hàng từ nhiều đơn đặt hàng thì thứ tự sắp xếp mã hàng của chứng từ bán hàng sẽ theo thứ tự khi chọn đơn đặt hàng để đáp ứng nhu cầu quản lý của đơn vị
Kế toán mong muốn in được báo cáo thể hiện được với từng hóa đơn mua hàng/bán hàng trong kỳ đã mua/bán những mặt hàng nào, số lượng và đơn giá cụ thể để phục vụ công tác báo cáo tình hình mua bán hàng trong kỳ cho lãnh đạo doanh nghiệp
Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh giữa niên độ (dạng đầy đủ) có thể nộp được qua MTAX.VN và xuất khẩu được XML để nộp báo cáo hoặc NK vào HTKK
Báo cáo lưu chuyển tiền tệ giữa niên độ (Dạng đầy đủ - PP trực tiếp) có thể nộp được qua MTAX.VN và xuất khẩu được XML để nộp báo cáo hoặc NK vào HTKK
Kế toán mong muốn khi nhập khẩu exel chứng từ bán hàng, hóa đơn bán hàng thì cộng gộp các dòng có thông tin giống nhau để tiết kiệm thời gian thao tác
Kế toán mong muốn hóa đơn GTGT điện tử có thêm các thông tin về mã khách hàng, địa điểm giao hàng, trường mở rộng chung... để phục vụ nhu cầu sửa mẫu cho nhu cầu đặc thù
Khi in chứng từ kế toán hàng bán trả lại, kế toán muốn thể hiện kho nhập hàng trả lại để phục vụ đối chiếu về sau
Kế toán mong muốn trên giao diện danh sách đơn đặt hàng có thông tin tên của nhân viên bán hàng để tiện lợi cho việc kiểm tra lại