Công ty cổ phần MISA
Help & Support Center
Search:
Contents
Display Legacy Contents


IndexBookmarkPrint 
Home > 19. Lịch sử phát triển sản phẩm > R33 > Khi lập chứng từ hàng bán trả lại, kế toán muốn có thể nhập được đơn giá bán sau thuế nhằm thuận tiện hơn việc nhập liệu kế toán và tránh sai sót số liệu.

Khi lập chứng từ hàng bán trả lại, kế toán muốn có thể nhập được đơn giá bán sau thuế nhằm thuận tiện hơn việc nhập liệu kế toán và tránh sai sót số liệu.


Mục đích
Kể từ MISA SME.NET 2017 R33, khi lập chứng từ hàng bán trả lại có thể nhập được đơn giá bán sau thuế nhằm thuận tiện hơn cho việc nhập liệu kế toán và tránh sai sót số liệu.
Chi tiết thay đổi
Bổ sung thêm cột Đơn giá sau thuế trên Chứng từ hàng bán bị trả lại.
Giả sử, đơn vị sản xuất sách có phát sinh hàng bán bị trả lại, đơn giá của hàng trả lại là đơn giá bán sau thuế. Kế toán muốn hạch toán nghiệp vụ này thì thực hiện như sau:
  • Vào Hệ thống\Tùy chọn\Tùy chọn chung, tại nhóm Bán hàng tích chọn Có phát sinh bán hàng theo đơn giá sau thuế.

  • Vào phân hệ Bán hàng, lập Chứng từ bán hàng có khai báo thông tin đơn giá sau thuế.

  • Lập Chứng từ hàng bán bị trả lại, hiển thị thông tin Đơn giá sau thuế như trên chứng từ bán hàng.

  • Nhấn Cất.
Lưu ý:
  • Kế toán muốn tính lại thành tiền theo đơn giá sau thuế thực hiện như sau:
  • Nhấp chuột phải vào dòng chi tiết cần tính lại đơn giá sau thuế và chọn Tính lại thành tiền theo đơn giá sau thuế
  • Kế toán muốn nhập khẩu excel chứng từ Hàng bán trả lại có phát sinh đơn giá sau thuế thực hiện các bước sau:
  • Trên tệp Excel khai báo các chứng từ Hàng bán trả lại có phát sinh đơn giá sau thuế
  • Tệp\Nhập khẩu từ Excel

  • Xem hướng dẫn Nhập khẩu từ Excel tại đây. Lưu ý: Tại bước 2. Ghép dữ liệu cần ghép cột Đơn giá sau thuế trên phần mềm với cột khai báo Đơn giá sau thuế trên tệp Excel.


Xem thêm
Kế toán mong muốn khi lập chứng từ quyết toán tạm ứng cho nhân viên thì cho phép sinh ra phiếu thu/chi tạm ứng thừa/thiếu nhằm tiết kiệm thao tác lập chứng từ.
Khi in báo cáo tài chính tại các chi nhánh, kế toán mong muốn báo cáo thể hiện thêm thông tin báo cáo được tin từ chi nhánh nào nhằm phân biệt báo cáo giữa TCT, các CN với nhau.
Kế toán muốn khi điều chuyển CCDC mà có chọn lại công trình thì chứng từ phân bổ CCDC sau đó phải tự động lấy được công trình mới chọn này để thuận tiện quản lý chi phí theo công trình
Kế toán mong muốn trên báo cáo tiến độ sản xuất có thể lấy được thông tin trường mở rộng của lệnh sản xuất để đánh giá hiệu quả sản xuất
Kế toán mong muốn danh sách chứng từ bán hàng có thêm thông tin số bảng kê, tên mặt hàng chung để kế toán dễ dàng đối soát lại cũng như đánh số bảng kê cho phù hợp
Bảng cân đối kế toán giữa niên độ (dạng đầy đủ) có thể nộp được qua MTAX.VN và xuất khẩu được XML để nộp báo cáo hoặc NK vào HTKK
Khi in chứng từ bán hàng, kế toán muốn hiển thị được các thông tin của KH cá nhân: Xưng hô, CMND để cung cấp đầy đủ thông tin cho KH xác nhận
Kế toán muốn khi lập chứng từ bán hàng từ nhiều đơn đặt hàng thì thứ tự sắp xếp mã hàng của chứng từ bán hàng sẽ theo thứ tự khi chọn đơn đặt hàng để đáp ứng nhu cầu quản lý của đơn vị
Kế toán mong muốn in được báo cáo thể hiện được với từng hóa đơn mua hàng/bán hàng trong kỳ đã mua/bán những mặt hàng nào, số lượng và đơn giá cụ thể để phục vụ công tác báo cáo tình hình mua bán hàng trong kỳ cho lãnh đạo doanh nghiệp
Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh giữa niên độ (dạng đầy đủ) có thể nộp được qua MTAX.VN và xuất khẩu được XML để nộp báo cáo hoặc NK vào HTKK
Báo cáo lưu chuyển tiền tệ giữa niên độ (Dạng đầy đủ - PP trực tiếp) có thể nộp được qua MTAX.VN và xuất khẩu được XML để nộp báo cáo hoặc NK vào HTKK
Kế toán mong muốn khi nhập khẩu exel chứng từ bán hàng, hóa đơn bán hàng thì cộng gộp các dòng có thông tin giống nhau để tiết kiệm thời gian thao tác
Kế toán mong muốn hóa đơn GTGT điện tử có thêm các thông tin về mã khách hàng, địa điểm giao hàng, trường mở rộng chung... để phục vụ nhu cầu sửa mẫu cho nhu cầu đặc thù
Khi in chứng từ kế toán hàng bán trả lại, kế toán muốn thể hiện kho nhập hàng trả lại để phục vụ đối chiếu về sau
Kế toán mong muốn trên giao diện danh sách đơn đặt hàng có thông tin tên của nhân viên bán hàng để tiện lợi cho việc kiểm tra lại