Công ty cổ phần MISA
Help & Support Center
Search:
Contents
Display Legacy Contents


IndexBookmarkPrint 
Home > 19. Lịch sử phát triển sản phẩm > R33 > Khi in chứng từ bán hàng, kế toán muốn hiển thị được các thông tin của KH cá nhân: Xưng hô, CMND để cung cấp đầy đủ thông tin cho KH xác nhận

Khi in chứng từ bán hàng, kế toán muốn hiển thị được các thông tin của KH cá nhân: Xưng hô, CMND để cung cấp đầy đủ thông tin cho KH xác nhận


Mục đích
Kể từ MISA SME.NET 2017 R33, khi in chứng từ bán hàng có thể lấy lên được thông tin Xưng hô, Số CMND để đáp ứng nhu cầu sửa mẫu của các đơn vị.
Chi tiết thay đổi
Trên các phiếu xuất kho bán hàng (Phiếu xuất kho bán hàng, Phiếu xuất kho bán hàng (Mẫu A5), Phiếu xuất kho bán hàng (Mẫu số lô, hạn sử dụng)), bổ sung thêm trường Xưng hôSố CMND để kế toán có thể tự sửa mẫu theo nhu cầu quản lý của đơn vị.
Giả sử, kế toán muốn hiển thị thông tin Xưng hô, Số CMND để phân biệt các khách hàng có tên giống nhau trên chứng từ Phiếu xuất kho bán hàng thì thực hiện như sau:
  • Vào danh mục Khách hàng, khai báo khách hàng cá nhân, nhập các thông tin Xưng hô, Số CMND

  • Vào phân hệ Bán hàng, lập Chứng từ bán hàng kèm hóa đơn, in chứng từ Phiếu xuất kho bán hàng:

  • Trên Phiếu xuất kho bán hàng chọn chức năng Sửa mẫu
  • Trên giao diện Sửa mẫu:
    • Vào mục Dictionary\DataSources\MISADataSource chọn VOUCHER_DATA, tìm đến tên trường IdentificationNumber (số CMND), Prefix (Xưng hô) kéo vào vị trí cần hiển thị.
    • Mẫu chứng từ sau khi sửa hiển thị như sau:

Thực hiện sửa tương tự với các mẫu còn lại.
Tham khảo thêm hướng dẫn sửa mẫu chứng từ, báo cáo tại đây


Xem thêm
Kế toán mong muốn khi lập chứng từ quyết toán tạm ứng cho nhân viên thì cho phép sinh ra phiếu thu/chi tạm ứng thừa/thiếu nhằm tiết kiệm thao tác lập chứng từ.
Khi in báo cáo tài chính tại các chi nhánh, kế toán mong muốn báo cáo thể hiện thêm thông tin báo cáo được tin từ chi nhánh nào nhằm phân biệt báo cáo giữa TCT, các CN với nhau.
Khi lập chứng từ hàng bán trả lại, kế toán muốn có thể nhập được đơn giá bán sau thuế nhằm thuận tiện hơn việc nhập liệu kế toán và tránh sai sót số liệu.
Kế toán muốn khi điều chuyển CCDC mà có chọn lại công trình thì chứng từ phân bổ CCDC sau đó phải tự động lấy được công trình mới chọn này để thuận tiện quản lý chi phí theo công trình
Kế toán mong muốn trên báo cáo tiến độ sản xuất có thể lấy được thông tin trường mở rộng của lệnh sản xuất để đánh giá hiệu quả sản xuất
Kế toán mong muốn danh sách chứng từ bán hàng có thêm thông tin số bảng kê, tên mặt hàng chung để kế toán dễ dàng đối soát lại cũng như đánh số bảng kê cho phù hợp
Bảng cân đối kế toán giữa niên độ (dạng đầy đủ) có thể nộp được qua MTAX.VN và xuất khẩu được XML để nộp báo cáo hoặc NK vào HTKK
Kế toán muốn khi lập chứng từ bán hàng từ nhiều đơn đặt hàng thì thứ tự sắp xếp mã hàng của chứng từ bán hàng sẽ theo thứ tự khi chọn đơn đặt hàng để đáp ứng nhu cầu quản lý của đơn vị
Kế toán mong muốn in được báo cáo thể hiện được với từng hóa đơn mua hàng/bán hàng trong kỳ đã mua/bán những mặt hàng nào, số lượng và đơn giá cụ thể để phục vụ công tác báo cáo tình hình mua bán hàng trong kỳ cho lãnh đạo doanh nghiệp
Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh giữa niên độ (dạng đầy đủ) có thể nộp được qua MTAX.VN và xuất khẩu được XML để nộp báo cáo hoặc NK vào HTKK
Báo cáo lưu chuyển tiền tệ giữa niên độ (Dạng đầy đủ - PP trực tiếp) có thể nộp được qua MTAX.VN và xuất khẩu được XML để nộp báo cáo hoặc NK vào HTKK
Kế toán mong muốn khi nhập khẩu exel chứng từ bán hàng, hóa đơn bán hàng thì cộng gộp các dòng có thông tin giống nhau để tiết kiệm thời gian thao tác
Kế toán mong muốn hóa đơn GTGT điện tử có thêm các thông tin về mã khách hàng, địa điểm giao hàng, trường mở rộng chung... để phục vụ nhu cầu sửa mẫu cho nhu cầu đặc thù
Khi in chứng từ kế toán hàng bán trả lại, kế toán muốn thể hiện kho nhập hàng trả lại để phục vụ đối chiếu về sau
Kế toán mong muốn trên giao diện danh sách đơn đặt hàng có thông tin tên của nhân viên bán hàng để tiện lợi cho việc kiểm tra lại