Công ty cổ phần MISA
Help & Support Center
Search:
Contents
Display Legacy Contents


IndexBookmarkPrint 
Home > 19. Lịch sử phát triển sản phẩm > R36 > Cập nhật công thức tính Số tiền chậm nộp trên tờ khai quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp (mẫu số 03/TNDN).

Cập nhật công thức tính Số tiền chậm nộp trên tờ khai quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp (mẫu số 03/TNDN).


1. Mục đích
Kể từ MISA SME.NET 2017 R36, khi kế toán lập tờ khai quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp (Mẫu số 03/TNDN), số tiền chậm nộp sẽ tính theo mức 0.03%/ngày 
2. Chi tiết thay đổi
  • Từ phiên bản R35 về trước, số tiền chậm nộp trên tờ khai quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp (Mẫu số 03/TNDN) tính theo mức 0.05%/ngày
  • Từ phiên bản R36 trở đi, số tiền chậm nộp trên tờ khai quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp (Mẫu số 03/TNDN) sẽ tính theo mức 0.03%/ngày
    • Giả sử kế toán lập tờ khai quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2018 với số ngày chậm nộp là 29 ngày, chương trình tính toán số tiền nộp chậm như sau:Xem thêm