Công ty cổ phần MISA
Help & Support Center
Search:
Contents
Display Legacy Contents


IndexBookmarkPrint 
Home > 19. Lịch sử phát triển sản phẩm > R36 > Cập nhật thỏa thuận bản quyền sử dụng mới nhất của SME2017

Cập nhật thỏa thuận bản quyền sử dụng mới nhất của SME2017


1. Mục đích
Kể từ MISA SME.NET 2017 R36, cập nhật thỏa thuận quyền sử dụng bổ sung thêm các điều khoản sử dụng nghiệp vụ tăng thêm được tích hợp trên phần mềm.
2. Chi tiết thay đổi
  • Từ phiên bản R36, trên Thỏa thuận quyền sử dụng của phần mềm MISA SME.NET 2017 bổ sung thêm các điều khoản sử dụng nghiệp vụ tăng thêm được tích hợp trên phần mềm: Bao gồm nghiệp vụ Ngân hàng điện tửHóa đơn điện tử:Xem thêm