Công ty cổ phần MISA
Help & Support Center
Search:
Contents
Display Legacy Contents


IndexBookmarkPrint 
Home > 19. Lịch sử phát triển sản phẩm > R36 > Cập nhật đơn vị tính trên biểu thuế tài nguyên theo công văn 1385/TCT/CNTT

Cập nhật đơn vị tính trên biểu thuế tài nguyên theo công văn 1385/TCT/CNTT


1. Mục đích
Kể từ MISA SME.NET 2017 R36, chương trình cập nhật các thông tin đơn vị tính và tên tài nguyên trên danh mục Biểu thuế tài nguyên theo quy định tại công văn số 1385/TCT/CNTT.
2. Chi tiết thay đổi
  • Từ phiên bản R35 về trước, chương trình hiển thị đơn vị tính và tên các mặt hàng như sau:

  • Từ phiên bản R36 trở đi, chương trình cập nhật lại các thông tin đơn vị tính và tên của một số loại tài nguyên trên danh mục Biểu thuế tài nguyên theo biểu thuế mới của HTKK 3.8.3.

  • Giả sử, kế toán lập Tờ khai thuế tài nguyên tháng 3 năm 2018, thực hiện như sau:
- Vào phân hệ Thuế, lập Tờ khai thuế tài nguyên chọn tháng 3 năm 2018 

- Nhấn Đồng ý, hiển thị Tờ khai thuế tài nguyên tháng 3 năm 2018. Khi chọn các loại tài nguyên, thông Tên loại tài nguyênĐVT được cập nhật theo quy định mới nhất của Tổng cục thuế.

Lưu ý:

  • Khi lập tờ khai thuế tài nguyên tháng 01/2018 trở đi thì biểu thuế suất tài nguyên sẽ lấy theo biểu thuế mới (Không hiển thị các mã tài nguyên hết hiệu lực)
  • Khi thực hiện chuyển đổi dữ liệu từ các phiên bản trước lên SME2017 R36, biểu thuế tài nguyên sẽ được cập nhật theo tên tài nguyên và đơn vị tính mới nhất.


Xem thêm