Công ty cổ phần MISA
Help & Support Center
Search:
Contents
Display Legacy Contents


IndexBookmarkPrint 
Home > 19. Lịch sử phát triển sản phẩm > R36 > Thay đổi luồng mua hàng để KH nhanh chóng mua được hóa đơn điện tử: gộp luồng mua hàng và luồng đăng ký thành 1 luồng

Thay đổi luồng mua hàng để KH nhanh chóng mua được hóa đơn điện tử: gộp luồng mua hàng và luồng đăng ký thành 1 luồng


1. Mục đích
Kể từ MISA SME.NET 2017 R36, luồng mua và luồng đăng ký gộp thành một giúp khách hàng chưa đăng ký tài khoản sử dụng dịch vụ Hóa đơn điện tử có thể mua ngay được tài nguyên hóa đơn điện tử mà không cần thực hiện thêm bước đăng ký như phiên bản trước.
2. Chi tiết thay đổi
  • Từ phiên bản R35 về trước, để sử dụng được dịch vụ hóa đơn điện tử, khách hàng cần thực hiện đăng ký sử dụng phần mềm hóa đơn điện tử và kết nối đến dịch vụ hóa đơn điện tử, sau đó mới có thể thực hiện được việc mua tài nguyên.
  • Từ phiên bản R36, việc đăng ký tài khoản, kết nối đến dịch vụ hóa đơn điện tử và mua tài nguyên được gộp lại thành một luồng, giúp khách hàng có thể nhanh chóng mua được tài nguyên hóa đơn điện tử.
Xem hướng dẫn chi tiết các bước để mua dịch vụ hóa đơn điện tử trên phần mềm MISA SME.NET 2017 tại đây


Xem thêm