Công ty cổ phần MISA
Help & Support Center
Search:
Contents
Display Legacy Contents


IndexBookmarkPrint 

Báo cáo giúp: Phản ánh tiến độ sản xuất của từng thành phẩm theo từng lệnh sản xuất trong kỳ
1. Vào phân hệ Kho\tab Báo cáo phân tích.
2. Nhấn Chọn báo cáo.
3. Tại mục Báo cáo: chọn 3. Báo cáo tiến độ sản xuất.
4. Chọn Chi nhánh muốn thống kê báo cáo.
Lưu ý: Nếu chọn Tổng công ty thì có thể thiết lập thống kê số liệu của cả Tổng công ty và chi nhánh phụ thuộc hoặc không bằng cách tích chọn hoặc bỏ tích chọn Bao gồm số liệu chi nhánh phụ thuộc.
5. Chọn khoảng thời gian thống kê báo cáo.
6. Tích chọn các Lệnh sản xuất muốn kiểm tra thông tin.
7. Nhấn Đồng ý.


Xem thêm