Công ty cổ phần MISA
Help & Support Center
Search:
Contents
Display Legacy Contents


IndexBookmarkPrint 

Báo cáo giúp: Theo dõi được số lượng nguyên vật liệu thực tế xuất kho sản xuất sản phẩm so với định mức, từ đó đánh giá được hiệu quả sử dụng nguyên vật liệu và điều chỉnh định mức phù hợp
Cách thực hiện:
1. Vào phân hệ Kho\tab Báo cáo phân tích.
2. Nhấn Chọn báo cáo.
3. Tại mục Báo cáo: chọn 4. Tổng hợp xuất kho theo lệnh sản xuất.
4. Chọn Chi nhánh muốn thống kê báo cáo.
Lưu ý: Nếu chọn Tổng công ty thì có thể thiết lập thống kê số liệu của cả Tổng công ty và chi nhánh phụ thuộc hoặc không bằng cách tích chọn hoặc bỏ tích chọn Bao gồm số liệu chi nhánh phụ thuộc.
5. Chọn khoảng thời gian thống kê báo cáo.
6. Tích chọn các Lệnh sản xuất muốn kiểm tra thông tin.
7. Nhấn Đồng ý.
.


Xem thêm