Công ty cổ phần MISA
Help & Support Center
Search:
Contents
Display Legacy Contents


IndexBookmarkPrint 
Home > 5. Khác > 5.3. Khác > Hướng dẫn > Menu Trợ giúp > Hướng dẫn quyết toán báo cáo tài chính > Kiểm tra đối chiếu chứng từ sổ sách > 8. Kho, bán hàng > 8.1. Đã lập chứng từ ghi nhận doanh thu nhưng chưa lập phiếu xuất kho trong kỳ hoặc xuất kho số lượng không bằng với chứng từ ghi nhận doanh thu dẫn đến ghi nhận chi phí không tương ứng với doanh thu

8.1. Đã lập chứng từ ghi nhận doanh thu nhưng chưa lập phiếu xuất kho trong kỳ hoặc xuất kho số lượng không bằng với chứng từ ghi nhận doanh thu dẫn đến ghi nhận chi phí không tương ứng với doanh thu


Hướng dẫn
Trường hợp trong kỳ có chứng từ bán hàng hoá, sản phẩm ghi nhận doanh thu nhưng chưa lập phiếu xuất kho trong kỳ hoặc xuất kho số lượng không bằng với chứng từ ghi nhận doanh thu dẫn đến ghi nhận chi phí không tương ứng với doanh thu (kỳ là khoảng thời gian Kế toán thiết lập trên giao diện kiểm tra đối chiếu chứng từ, sổ sách): chương trình sẽ hiển thị báo cáo thể hiện thông tin các chứng từ bán hàng hóa, sản phẩm có sai sót.

Các trường hợp sai sót:
Trường hợp 1: Đã lập chứng từ bán hàng hóa, sản phẩm ghi nhận doanh thu nhưng chưa lập phiếu xuất kho trong kỳ

Trường hợp 2: Xuất kho số lượng không bằng với chứng từ ghi nhận doanh thu

Trường hợp 3: Lập "Chứng từ bán hàng" từ "Chứng từ mua hàng không qua kho"


Xem thêm