Công ty cổ phần MISA
Help & Support Center
Search:
Contents
Display Legacy Contents

IndexBookmarkPrint 

Quản lý danh sách các đơn đặt hàng nhận được của khách hàng, các đơn đặt hàng này có thể được sử dụng làm căn cứ để lập hóa đơn bán hàng cho khách hàng. Đồng thời có thể theo dõi được tình trạng thực hiện của các đơn đặt hàng đó.

 

Trên tab Đơn đặt hàng, kế toán có thể thực hiện các chức năng sau:

Xem thêmXem thêm